ช่องทางการแจ้งเบาะแส

บริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รายงานโดยสุจริตให้บริษัททราบถึงการปฏิบัติงานที่ขัดหรือสงสัยว่าไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้องอย่างเหมาะสม

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสำหรับบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า เป็นต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1

+

ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในบริษัท

ได้แก่ อาคารรับรองลูกค้า, อาคารผลิต 2, อาคารโรงอาหาร, อาคารโรงงานผลิตยางแท่ง

ช่องทางที่ 2

+

จดหมายทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง "ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ"

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ. ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ. ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

ช่องทางที่ 3

+

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจสอบ : คุณรณชิต จินะดิษฐ์  (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
โทร. 089-767-4222
Email : CAC@ne-rubber.com

ส่งอีเมลหาเรา

+