คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

นายชูวิทย์   จึงธนสมบูรณ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

นางภณิดา   จึงธนสมบูรณ์

(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานซัพพลายเชน)

นายศักดิ์ชัย  จงสถาพงษ์พันธ์

(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน / บริหารงานทั่วไป)

นางสาวเกศนรี  จองโชติศิริกุล

(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการตลาด/ควบคุมคุณภาพ)

นางสาวปาร์ย  อรรถพิสาล

(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพัฒนาธุรกิจ)

นางสาวนิชาภา   ประวัติกลาง

(ผู้จัดการฝ่ายบัญชี)