คณะผู้บริหาร

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายชูวิทย์   จึงธนสมบูรณ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายศักดิ์ชัย  จงสถาพงษ์พันธ์

(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน / บริหารงานทั่วไป)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางภณิดา   จึงธนสมบูรณ์

(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานซัพพลายเชน)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวเกศนรี  จองโชติศิริกุล

(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการตลาด/ควบคุมคุณภาพ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวปาร์ย  อรรถพิสาล

(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพัฒนาธุรกิจ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวนงเยาว์  สีเขียว

(ผู้จัดการฝ่ายบัญชี)