การจัดการสิ่งเเวดล้อม

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตยางพาราอย่างยั่งยืน ตระหนักและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงได้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001/EMS) มาดำเนินการในองค์กร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001/EMS)

การจัดการพลังงานสะอาด

จากปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการผลิตที่ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามอัตรากำลังการผลิตที่ขยายเพิ่มขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐในเรื่องของการจัดการพลังงาน  การรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาระเกี่ยวกับพลังงานและการเพิ่มมูลค่าของของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เป็นแรงผลักดันให้ NER ศึกษาและก่อตั้งโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ พร้อมกับวิเคราะห์สถิติการใช้พลังงานภายในโรงงาน จึงได้เริ่มวางแผนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนทางเลือกที่กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4.38 เมกกะวัตต์/ชั่วโมง (ตามแผนการขยายกำลังการผลิตของโรงงานหลัก) โดยจัดแบ่งเป็น 2 โครงการที่กำลังการผลิตเฟสละ 2.19 เมกกะวัตต์/ชั่วโมงด้วยเทคโนโลยีการหมักที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถปรับใช้กับการบริหารจัดการของเสียและวัตถุดิบตั้งต้นที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

นอกจากบริษัทจะเน้นการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้าและความต้องการของลูกค้าแล้ว การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก็เป็นนโยบายหลักที่บริษัทยึดถือในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการรับรองการเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) โดยมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ทั้งการควบคุม การติดตาม การประเมินผล และการทบทวนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยและเกิดการเติบโตที่ยั่งยืนย่างแท้จริง ในเบื้องต้น บริษัทได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม

ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 63

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 62 (ปล่อง)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 62 (แสง เสียง)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม

เอกสาร สก1