พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตยางพาราอย่างยั่งยืน ตระหนักและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงได้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001/EMS) มาดำเนินการในองค์กร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001/EMS)

การจัดการพลังงานสะอาด

จากปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการผลิตที่ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามอัตรากำลังการผลิตที่ขยายเพิ่มขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐในเรื่องของการจัดการพลังงาน  การรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาระเกี่ยวกับพลังงานและการเพิ่มมูลค่าของของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เป็นแรงผลักดันให้ NER ศึกษาและก่อตั้งโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ พร้อมกับวิเคราะห์สถิติการใช้พลังงานภายในโรงงาน จึงได้เริ่มวางแผนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนทางเลือกที่กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4.38 เมกกะวัตต์/ชั่วโมง (ตามแผนการขยายกำลังการผลิตของโรงงานหลัก) โดยจัดแบ่งเป็น 2 โครงการที่กำลังการผลิตเฟสละ 2.19 เมกกะวัตต์/ชั่วโมงด้วยเทคโนโลยีการหมักที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถปรับใช้กับการบริหารจัดการของเสียและวัตถุดิบตั้งต้นที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการสิ่งแวดล้อม

นอกจากบริษัทจะเน้นการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้าและความต้องการของลูกค้าแล้ว การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก็เป็นนโยบายหลักที่บริษัทยึดถือในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการรับรองการเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) โดยมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ทั้งการควบคุม การติดตาม การประเมินผล และการทบทวนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยและเกิดการเติบโตที่ยั่งยืนย่างแท้จริง ในเบื้องต้น บริษัทได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 63

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 62 (ปล่อง)

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 62 (แสง เสียง)

เอกสาร สก1