รู้จัก NER

“เราคือผู้นำในการผลิตยางธรรมชาติ พัฒนาธุรกิจสู่อุตสาหกรรมปลายน้ำ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืน”

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (North East Rubber Public Company Limited) ก่อตั้งและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2549 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) ยางแท่ง (Standard Thai Rubber : STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บังคลาเทศ และอินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพยางภายใต้การดำเนินงานของบริษัทเอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และบริษัทยังมุ่งมั่นผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถผลิตยางที่มีคุณภาพและเป็นที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

การพัฒนาการที่สำคัญ

ก่อตั้งและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 12  มิถุนายน 2549 ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่าย
ยางแผ่นรมควัน และยังมีการพัฒนาในอีกหลายๆด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ก่อตั้งและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 12  มิถุนายน 2549 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน และยังมีการพัฒนาในอีกหลายๆด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์