ร่วมงานกับเรา

วัฒนธรรมองค์กร

Responsibility (ความรับผิดชอบ)

Responsibility (ความรับผิดชอบ)  คือ มีความรู้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนนโยบาย กฎระเบียบ ด้วยเต็มกำลังความสามารถมีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงความรับผิดชอบในส่วนที่ตนเองปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Team work (การทำงานเป็นทีม)

Team work (การทำงานเป็นทีม) คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยการยอมรับความคิดเห็น และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละ แบ่งปัน จริงใจ ให้อภัย เสนอแนะความคิดเห็น ให้ความร่วมมือในการสร้างบรรยากาศที่ดีช่วยเหลือสมาชิกในทีม พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของทีม ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสำเร็จของทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร

Knowledge (พัฒนาองค์ความรู้)

Knowledge (พัฒนาองค์ความรู้) คือ เปิดใจเรียนรู้มุ่งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา พร้อมทั้งแนะนำให้คำปรึกษาถึงการแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาตนเองสร้างจิตสำนึกพัฒนาปรับปรุงแนวคิดการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นตลอดเวลามีความรับผิดชอบต่อองค์กรส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปประยุกต์เพื่อตอบสนองนโยบายองค์กร

Safety (ใส่ใจความปลอดภัยในการทำงาน)

Safety (ใส่ใจความปลอดภัยในการทำงาน) คือ การตระหนักถึงความสำคัญเข้าใจนโยบาย มาตรการ และมุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตลอดจนค้นหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำและจูงใจให้ผู้อื่นเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย ตามที่องค์กรกำหนด

Faithfully (ความซื่อสัตย์สุจริต)

Faithfully (ความซื่อสัตย์สุจริต) คือ มีความเข้าใจในระเบียบหรือข้อบังคับองค์กร รับผิดชอบในหน้าที่และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ ไม่มีความลำเอียง ไม่ทุจริตคดโกง ทั้งทางตรงบและทางอ้อม รู้หน้าที่การงานของตนเอง ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีสอนแนะ พูดจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำและอธิบายถึงแนวทางหลักการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

โอกาสทางอาชีพ

NER CAREER

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีการขยายตัวทางธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการรับบุคคลากรที่มีทักษะ ความสามารถ เข้าร่วมงานหลายอัตราท่านสามารถสอบถามตำแหน่งงานว่าง และสมัครในตำแหน่งที่สนใจได้ โดยส่งจดหมายสมัครงาน หรือสมัครงานด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สำนักงานใหญ่)

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

(66) 4466 6928 / (66) 4466 6929

ner@nerubber.com

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
589/156 ขั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ Shipping                                                       ▾

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ                                                          

1.เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี   สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3.มีความละเอียดรอบคอบในงาน    
4.มีภาวะผู้นำ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี    
5มีประสบการณ์อย่างน้อย   1-2  ปี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ    
6.มีทักษะด้านการต่อรองราคาหรือจัดซื้อจัดจ้าง    
7.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี/ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.รับผิดชอบงานนำเข้า/ส่งออก ทั้งระบบ

สถานที่ทำงาน

อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม.

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                                      ▾

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ                                                          

1.เพศหญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี/จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาบัญชี
2.มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 7 ปี
3.มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีธุรกิจนำเข้าและส่งออก
4.มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี
5.ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี(CPD)
6.มีความสามารถในการปิดงบกานเงิน
7.มีประสบการในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชี
8.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความขยัน อดทน

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
2.ดูแลการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและรายงานบัญชี
3.ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
4.ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี  และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท
5.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการจัดทำงบประมาณของบริษัท  และดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้

สถานที่ทำงาน

อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์

Human resource manager                                                         ▾

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ                                                         

1.อายุ 35-45 ปี
2.ปริญญาตรีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์   ศิลปศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์   อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย้างน้อย 8 ปี
4.มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.มีความรับผิดชอบสูง คล่องแคล่ว มีความคิดสร้างสรรค์  และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6.มีภาวะผู้นำ มีความคิดเชิงระบบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีใจรักงานบริการ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่อยงานต่างๆได้

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.รับนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์จากผู้บังคับบัญชา  และบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท  เพื่อจัดทำแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆพร้อมมอบหมายงาน ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
2.จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านงบประมาณ กำลังคน  ฝึกอบรม เทนโอเว้อ KPIs. Action Plan และแผนอื่นๆที่จำเป็น
3.สนับสนุน ผลักดัน ให้คำปรึกษา แนะนำติดตามวิเคราะห์  การปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในด้าน การดูแลแม่บ้าน พ่อบ้าน  คนสวนและรปภ. งานธุรการ ด้านความปลอดภัย  และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.ดูแลเรื่องการปฏิบัติของพนักงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน  การรักษาวินัย การลงโทษทางวินัย
5.ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หัวหน้างานในการดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบ  ปัญหารการขัดแย้งต่างๆ ระหว่างบุคคล
6.จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ / CSR.  และกิจกรรมอื่นๆที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  และชุมชนกับโรงงาน
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน

อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์

วิศวกรสิ่งแวดล้อม                                                        ▾

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ                                                         

1.เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง    
3.มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม5 ปี ขึ้นไป    
4.มีใบอนุญาติผู้ควบคุมระดับน้ำ    
5.มีใบอนุญาติควบคุมกากอุตสาหกรรมและมลพิษทางอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ    
6.สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกภายในได้ดี    
7.มีความรู้ ความสามารถในการวางแผน คำนวณ ออกแบบ และควบคุมการบำบัด  น้ำเสีย การระบายน้ำ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
8.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1. ดูแลบริหารจัดการ งานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานทั้งการบำบัด  และป้องกันมลพิษที่กำเนิดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
2.ดูแลจัดการและควบคุม มลพิษของโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด    
3.ติดตามความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและกำจัดมลพิษด้านต่างๆ    
4.จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน    
5.ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารและรับรองผลการรายงานการวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษประเภทต่างๆ    
6.จัดตั้งและนำทีมปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์    
7.ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกิจกรรมคุณภาพของบริษัท เช่น 5ส.
ไคเซน,ISO9001,14001,18001ตามนโยบายของบริษัท    
8.ปฏิบัติการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน

อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์

ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์                                                    ▾

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ                                                          

1.วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    
2.มีประสบการณ์งานด้านซ่อมบำรุงรถยนต์ 1 ปี ขึ้นไป    
3.สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้ากะได้

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.บำรุงรักษารถบรรทุกขนส่งและรถยนต์ของบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน

อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์

พนักงานฝ่ายผลิต                                                         ▾

จำนวน 300 อัตรา

คุณสมบัติ                                                         

1.เพศชาย หญอง อายุ18ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  ร่างกายแข็งแรง    
2.มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย    
3.สามารถทำงานหนัก ทำงานเป็นทีมได้ และทำงานเป็นกะได้    
4.สามารถเดินทางไป-กลับเองได้  และจัดหาที่พักเอง(บริษัทฯไม่มีที่พักให้)

อัตราค่าจ้าง

ตามโครงสร้างและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิตและแปรรูปยางพาราและปฏิบัตงานอื่นๆ  ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

สถานที่ทำงาน

อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์