ผลิตภัณฑ์

ยางแท่ง Standard Thai Rubber (STR)

ยางแท่ง

ยางแท่ง (Standard Thai Rubber: STR) / ยางแท่งอัดก้อนคือผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติขั้นต้น ที่ได้ จากกระบวนการ สับ บด ย่อย ยางก้อนถ้วยยางเครฟ (ยางเศษรีดแผ่น) และเศษยางธรรมชาติอื่นๆ รวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปผ่านความร้อนโดยการอบในแบบลักษณะทรงสี่เหลี่ยมที่มีขนาดตามมาตรฐานที่กองการยางกำหนดไว้ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ “ยางแท่ง”  การคัดแยกคุณภาพเกรดยางของยางแท่ง จะมีตัวแปรวัดละเอียดกว่ายางแผ่น และมีการกำหนดค่าทดสอบที่แน่นอนตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ตัวอย่างค่าทดสอบเทียบโดยทั่วไปที่นิยมใช้คือ ค่าความหนืด (Mooney) ค่าความอ่อนตัวเริ่มต้น (Po)  และ ค่าความปนเปื้อน (Dirt) เป็นต้นหลังจากทดสอบได้ค่าตรงตามมาตรฐานก็จะทำการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในถุงพลาสติกพร้อมระบุ Code (CZ) และสีชนิดผลิตภัณฑ์ตามกำหนดของมาตรฐานยางแท่งไทย

การนำไปใช้ :

ยางแท่งธรรมชาติจะมีความปนเปื้อนสูงกว่ายางแผ่น แต่สามารถควบคุมคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอได้มากกว่ายางแผ่น และยังคงคุณสมบัติของยางธรรมชาติอยู่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามคุณสมบัติที่แตกต่างไปได้ดี ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่นำยางแท่งไปใช้ เช่น ยางล้อรถยนต์, แผ่นพื้นรองเท้า, ส่วนประกอบ
ท่อยาง, ยางปูพื้น, ยางลูกล้อ เป็นต้น