วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

วิสัยทัศน์

(VISION)

"เป็นผู้นำในการผลิตยางธรรมชาติ พัฒนาธุรกิจ
สู่อุตสาหกรรมปลายน้ำ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

(MISSION)

N - Natural Rubber Manufacturer Delivering Best End Products With Cost Efficiency
เป็นผู้ผลิตและส่งมอบสินค้าคุณภาพด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

E - Endeavor Stakeholders For Carbon Neutrality Approach
มุ่งมั่นส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียดำเนินการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

R - Research And Development For Downstream Products Variety
มุ่งวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

S - Sustainable Development (ESG) And Economic Growth For Stakeholders
พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย