วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

วิสัยทัศน์

(VISION)

"เป็นผู้นำในการผลิตยางธรรมชาติ พัฒนาธุรกิจ
สู่อุตสาหกรรมปลายน้ำ และสร้างการเติบโต
ในธุรกิจอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

(MISSION)

เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย
ยางพารารายใหญ่อันดับ
1 ใน 5 ของประเทศ

นำพลังงานทดแทนมาใช้
ในกระบวนการผลิตสูงสุด
โดยตั้งเป้าหมายที่ 100%

ดำเนินงานอย่างเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
สากลอย่างยั่งยืน ลดของ
เสียในกระบวนการผลิตเป็น
ศูนย์ (Zero Waste)

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ด้วยต้นทุนการผลิตต่ำ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ในอุตสาหกรรมปลายน้ำ

มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการคำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม สัมคม และธรรมาภิบาล
(Environment,Social and
Governance : ESG)
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย