วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตยางพารา คุณภาพดีระดับโลก ซื่อสัตย์ ยุติธรรมต่อคู่ค้า
ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
พัฒนาธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมปลายน้ำ "

เป็นผู้ผลิตยางพารา
คุณภาพดีระดับโลก
ซื่อสัตย์ ยุติธรรมต่อคู่ค้า
ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
พัฒนาธุรกิจไปสู่
อุตสาหกรรมปลายน้ำ "

พันธกิจ

เป็นผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ

ใช้พลังงานทดแทน 100% ในขบวนการผลิต

ดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดของเสียในขบวนการผลิตเป็นศูนย์ (Zero Waste)

ผลิตสินค้าคุณภาพด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำ

เพิ่มผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมปลายน้ำ