วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้ผลิตยางพารา คุณภาพดีระดับโลก ซื่อสัตย์ ยุติธรรมต่อคู่ค้า
ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมปลายน้ำ "

เป็นผู้ผลิตยางพารา
คุณภาพดีระดับโลก
ซื่อสัตย์ ยุติธรรมต่อคู่ค้า
ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พัฒนาธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมปลายน้ำ

พันธกิจ

เป็นผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่อันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ

ผลิตสินค้าคุณภาพด้วยต้นทุนการผลิตต่ำ

เพิ่มผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ใช้พลังงานทดแทน 100% ในกระบวนการผลิตสูงสุด

ดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดของเสียในกระบวนการผลิตเป็นศูนย์ (Zero Waste)

ดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น