รางวัลและความสำเร็จ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุ่มเทการทำงาน และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญและยึดมั่นกับนโยบายการดำเนินธุรกิจให้มีความชัดเจนโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารธุรกิจจนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรับประกันคุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทจะรักษามาตรฐานการดำเนินการต่างๆ เพื่อก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำในระดับประเทศ

ปี 2565

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากผู้จัดอันดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ECOVADISCSR Rating) เป็นรางวัลการจัดอันดับ EcoVadis, Sustainability Rating

ปี 2564

ได้รับรางวัล ESG 100 ประจำปี 2064 และได้รับการยอมรับเรื่องความยั่งยืนที่โดดเด่นในภาคธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย

ปี 2564

ได้รับรางวัล Asia Pacific Enterprise Award ประเภทผู้ประกอบการหลัก 

ปี 2563

โล่เกียรติคุณ โครงการ “NER 360 Degree ZERO WASTE” ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ขนาด4.38 MW EE และได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

ปี 2562

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ปี 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากผู้จัดอันดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ECOVADISCSR Rating) เป็นรางวัลการจัดอันดับ EcoVadis, Sustainability Rating

ปี 2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ผู้นำระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนประจำปี 2562 จากกระทรวงมหาดไทย

ปี 2561

รางวัลเป็นแบบอย่างของนวัตกรรมแห่งความสุขจากกสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปี 2561

เข้าเป็นสมาชิกองค์กรศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศในปี 2561

ปี 2561

รางวัลนวัตกรรมระดับสากล2561 ในด้าน
“Mix Process Rubber”

ปี 2560

รางวัลวิสาหกิจต้นแบบดีเด่น(ระดับทอง) ในการประกวดโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปี 2559

รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ  ประจำปี 2559

ปี 2558

ประกาศนียบัตรเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม