รางวัลและความสำเร็จ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุ่มเทการทำงาน และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญและยึดมั่นกับนโยบายการดำเนินธุรกิจให้มีความชัดเจนโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารธุรกิจจนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรับประกันคุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทจะรักษามาตรฐานการดำเนินการต่างๆ เพื่อก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำในระดับประเทศ

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2566

NER ได้รับรางวัล ESG 100 ประจำปี 2566 และได้รับการยอมรับเรื่องความยั่งยืนที่โดดเด่นในภาคธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2566

NER ได้รับประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ปี 2566 ระดับ “ดีเลิศ 5 ดาว”

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2566

NER ติดอันดับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ระดับ “A”

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2566

NER คว้ารางวัล CSR DIW CONTINUOUS 2023 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย้ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2565

NER ได้รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2565

NER ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน ThailandSusta
inability Investment (THSI) ประจำปี 2565

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2565

NER ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2565

NER คว้ารางวัล CSR DIW AWARD 2022 ตอกย้ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2565

ได้รับรางวัล ESG 100 ประจำปี 2565 และได้รับการยอมรับเรื่องความยั่งยืนที่โดดเด่นในภาคธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2565

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากผู้จัดอันดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ECOVADISCSR Rating) เป็นรางวัลการจัดอันดับ EcoVadis, Sustainability Rating

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2564

ได้รับรางวัล ESG 100 ประจำปี 2564 และได้รับการยอมรับเรื่องความยั่งยืนที่โดดเด่นในภาคธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2564

ได้รับรางวัล Asia Pacific Enterprise Award ประเภทผู้ประกอบการหลัก 

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2563

โล่เกียรติคุณ โครงการ “NER 360 Degree ZERO WASTE” ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ขนาด4.38 MW EE และได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2563

NER ได้รับรางวัล ESG 100 ประจำปี 2563 และได้รับการยอมรับเรื่องความยั่งยืนที่โดดเด่นในภาคธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2562

NER ได้รับรางวัล ESG 100 ประจำปี 2562 และได้รับการยอมรับเรื่องความยั่งยืนที่โดดเด่นในภาคธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ผู้นำระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนประจำปี 2562 จากกระทรวงมหาดไทย

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2562

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากผู้จัดอันดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ECOVADISCSR Rating) เป็นรางวัลการจัดอันดับ EcoVadis, Sustainability Rating

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2561

รางวัลเป็นแบบอย่างของนวัตกรรมแห่งความสุขจากกสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2561

เข้าเป็นสมาชิกองค์กรศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศในปี 2561

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2561

รางวัลนวัตกรรมระดับสากล2561 ในด้าน
“Mix Process Rubber”

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2560

รางวัลวิสาหกิจต้นแบบดีเด่น(ระดับทอง) ในการประกวดโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2559

รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ  ประจำปี 2559

รางวัลและความสำเร็จ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานยางพารา

ปี 2558

ประกาศนียบัตรเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม