คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

1. บทนำ

          บริษัท นอร์อีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจ และเพื่อความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้งนี้ การดำเนินการของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ทำการประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ (“ประกาศ”) จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านทีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

2. นิยาม

          “ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างเหมาบริการ ผู้เข้าเยี่ยมชมผู้มาติดต่อ ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจของ บริษัทฯ พนักงาน บุคลากร ตัวแทนและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

          “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของ
ผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          “ประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวมการบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืนการปรึกษา การใช้การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

          “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

3. รายละเอียดทั่วไป

          คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับและต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

4. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

          4.1 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรงกรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับพนักงานหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยเอกสาร หรือทางออนไลน์เพื่อสมัครงาน หรือให้บริการ หรือใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูลรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

          ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู “นโยบายการใช้คุกกี้”

          ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมาจากบุคคลภายนอก: บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร ผู้ให้บริการ หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญาและหรือผู้ประกอบวิชาชีพ

          4.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆตามที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายหรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

          5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวมรวบภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้ ลูกค้า และผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจาก บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรง หรือทางอ้อมคู่สัญญาผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญา หรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้าผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพใน บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกันบุคลากรของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการหรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือวาจาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง/ผู้ฝึกงานและหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง

          5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยตรงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมาจากบุคคลภายนอกเช่น ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว

          ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ

          ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

          ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคารและข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ

         ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาทิ ข้อมูลเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TradingAccount)ข้อมูลดอกเบี้ยหรือเงินปันผลข้อมูลการฝาก/ถอนหลักทรัพย์ ข้อมูลการโอนหรือเปลี่ยนผู้ถือหลักทรัพย์และข้อมูลการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์

          ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆ ของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาทิชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานรหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการเข้าใช้บริการต่างๆ ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไข ปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่านข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านระบบของ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (ถ้ามี) ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของท่านในบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือทีมงานของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่นข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ประเภทของเบราว์เซอร์(Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหาการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

          ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม การประชุมและการทำงาน อาทิประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษาผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา ความสามารถทางภาษาข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียนวันที่หมดอายุทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงานข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบซึ่งจัดโดยบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้างข้อมูลอื่นๆอาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา

          5.3 ในกรณีที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อน วันที่1 มิถุนายน 2565
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

6. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          6.1 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า“วัตถุประสงค์ที่กำหนด”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้นเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการการดำเนินธุรกิจซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่านความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทนอร์ทอีสรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่
ระบุข้างต้นหรือตามกรณีที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่านและบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่ บริษัท นอร์ทอีส
รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

วัตถุประสงค์ที่กำหนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

          
(ก) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

          
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมายใด ๆที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล

          (ข) เพื่อให้บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการทำสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า และเพื่อทำให้แน่ใจว่า บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะสามารถให้บริการข้อมูล
ดังกล่าวแก่ท่าน และบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเข้าดูข้อมูลบริษัท เพื่อให้บริการระบบงานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลบริษัทรายละเอียดรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าชม บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมายใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) การให้บริการข้อมูลผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน ข้อมูลสิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ถือครองเช่น เงินปันผล สิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการจองซื้อหุ้น เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน

          (ค) เพื่อการพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอหรือข้อสอบถามจากท่าน เพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน
(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจต่างๆของ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          
(ง) เพื่อการส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
จะสามารถให้บริการสินค้าและข้อมูลดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดทำสื่อส่งเสริมความรู้ เผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบวิชาชีพ อาทิ การจัดอบรมให้เกษตรกร  การตรวจเยี่ยม Supplier การตรวจติดตาม Supplier
การจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและโครงการเกี่ยวกับการเรียนรู้ การจัดอบรม รวมถึงการบันทึกภาพถ่ายบันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการระบบงานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เกี่ยวกับการการส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาทิ แอปพลิเคชันสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน
(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)ก่อนเข้าทำสัญญานั้นการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          
(จ) เพื่อการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพัฒนาสินค้าบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) เพื่อการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอใช้บริการข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะของท่าน และเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะสามารถให้คำแนะนำหรือบริการดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เพื่อติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ หรือเพื่อการสอบถามหรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีของท่านหรือสำรวจความคิดเห็น และข้อร้องเรียนการแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินค้าของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และส่งมอบสินค้าหรือบริการต่างๆ ให้แก่ท่านเพื่อส่งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรรวมถึงข้อความส่งเสริมทางการตลาดให้แก่ท่าน (หรือบริษัทที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการสินค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาทิเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ เพื่อการศึกษาวิจัย จัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนการพัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่านเพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

          (ฉ) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะทำให้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดในการสรรหาบุคลากรและในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา นักศึกษาฝึกงาน(แล้วแต่กรณี) และเพื่อบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ซึ่งรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการส่งข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน รับสมัครฝึกงานตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้สมัคร การพิจารณาอัตรากำลังคนของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ท่านตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่านเพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่านรวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากรการหักภาษี ณ ที่จ่าย การคุ้มครองแรงงาน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับท่านเพื่อบริหารจัดการการฝึกอบรม การจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับท่าน อาทิ ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล และการเก็บรักษาประวัติการเจ็บป่วยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่างๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้นการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมายใด ๆที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          (ช) เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติและดำเนินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)รวมถึงการติดต่อท่านเพื่อบริหารจัดการสัญญาระหว่างบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กับท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการดำเนินการที่เกี่ยวกับการรับประกัน และเพื่อชำระเงิน หรือเรียกเก็บเงิน ค่าสินค้าค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) (หากมี) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กับท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากรการหักภาษี ณ ที่จ่าย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่บังคับใช้กับบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          (ซ) เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการการจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การให้บริการ Wi-Fi โดยในส่วนนี้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)  อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นและอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนำไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจการทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อควบคุมการเข้าออกอาคารและเพื่อทำให้มั่นใจว่าอาคารและพื้นที่ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) มีความปลอดภัยและความมั่นคงต่อบุคลากรของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และผู้มาติดต่อบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งต่อทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆ ที่ตั้งอยู่หรือจัดเก็บในอาคาร เพื่อเฝ้าสังเกตและตรวจตราการเข้าออกอาคารสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย ห้องที่มีการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูลเชิงปฏิบัติการและพื้นที่อื่น (รวมเรียกว่า “อาคารและพื้นที่”)ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าออกอาคารและพื้นที่ของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่นการเข้าออกอาคารและพื้นที่ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม อัคคีภัย หรือการทำร้ายร่างกาย เพื่อการบันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          (ฌ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัท นอร์ทอีสรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งให้ท่านทราบณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นหรือเมื่อบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้หรือเมื่อบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะจากท่านโดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          6.2 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ6.1ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจมีผลกระทบทางกฎหมายหรือบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่านหรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่านหรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

          6.3 ในกรณีที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าวท่านควรอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

       7.1 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้

       บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เท่าที่เกี่ยวข้อง และตามจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกรมการปกครอง กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมายหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดและศาลสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนในประเทศไทย อาทิสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุนสมาคมธนาคารไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นายหน้าซื้อขาย ค้าหรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)มอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการหรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒนาปรับปรุงหรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบการชำระเงิน การตรวจสอบทางบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลหรือการให้บริการอื่นใดอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน

          7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

          7.3 ในกรณีที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

          7.4 ในกรณีที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทางองค์กรระหว่างประเทศหรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอในบางกรณี บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          
8.1 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

          
8.2 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากระยะเวลาดังกล่าว บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

          
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะขององค์กร สินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20 ปี เป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าวนั้น บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท นอร์ทอีสรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 13. (วิธีการติดต่อบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ) ด้านล่าง

          
10.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
          
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่านรวมถึงขอให้บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยโดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากท่าน เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้

          
10.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
          
ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติรวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

          
10.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
          
ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการดังกล่าวหากบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอกหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกข้อต่อสู้ตามกฎหมายหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดแบบตรงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางสถิติเว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผลโปรดระบุว่าท่านประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ไม่ให้บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

          
10.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
          
ท่านอาจขอให้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไปท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ10.3หรือเมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีที่ระบุไว้ข้างต้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

          
10.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
          
ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตาม ข้อ 10.4 แต่ท่านประสงค์ให้ระงับการใช้แทนบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแต่ท่านมีความจำเป็นและขอให้บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามข้อ 10.3 เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของท่านตาม ข้อ 10

          
10.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
          
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

          
10.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม
          
ในกรณีที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

         10.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน
           
หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ13. (วิธีการติดต่อบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ด้านล่างในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยไม่ชักช้าเว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นก่อให้เกิดภาระแก่ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ

11. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสมและมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงานลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลายหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

12. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

          
การให้บริการของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว แม้ว่าท่านจะกดลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฏบนการให้บริการของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ก็ตาม ทั้งนี้ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

13. วิธีการติดต่อ

          
หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) https://www.nerubber.com นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ผ่านทาง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่398 หมู่ 4ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์: 044-666928-29 โทรสาร: 044-666-212-13 อีเมล์  hr@nerubber.com https://www.nerubber.com หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้ อีเมล : sakchai@nerubber.com

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

          
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

15. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

          บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจทำการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว
ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 18 สิงหาคม 2564


คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

1. บทนำ

          บริษัท นอร์อีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของ
บริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจ และเพื่อความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้งนี้ การดำเนินการของ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ทำการประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ (“ประกาศ”) จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านทีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

2. นิยาม

          “ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างเหมาบริการ ผู้เข้าเยี่ยมชมผู้มาติดต่อ ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจของ บริษัทฯ พนักงาน บุคลากร ตัวแทนและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และการดำเนินงานต่าง ๆ ของ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

          “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          “ประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวมการบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืนการปรึกษา การใช้การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

          “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

3. รายละเอียดทั่วไป

          คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและ
วิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ เนื่องจาก
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับและต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

4. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

          4.1 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรงกรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับพนักงานหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ใน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยเอกสาร หรือทางออนไลน์เพื่อสมัครงาน หรือให้บริการ หรือใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูลรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

          ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ:
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู “นโยบายการใช้คุกกี้”

          ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมาจากบุคคลภายนอก:
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร ผู้ให้บริการ หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญาและหรือผู้ประกอบวิชาชีพ

          4.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายหรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

          5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวมรวบภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้ ลูกค้า และผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อมคู่สัญญาผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญา หรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้าผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพใน
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกันบุคลากรของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการหรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือวาจาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง/ผู้ฝึกงานและหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง

          5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
นี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยตรงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมาจากบุคคลภายนอกเช่น ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว

          ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ

          ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย
และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

          ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคารและข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ

         ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาทิ ข้อมูลเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TradingAccount)ข้อมูลดอกเบี้ยหรือเงินปันผลข้อมูลการฝาก/ถอนหลักทรัพย์ ข้อมูลการโอนหรือเปลี่ยนผู้ถือหลักทรัพย์และข้อมูลการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์

          ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆ ของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาทิ
ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานรหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password)
และรหัสลับ (PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการเข้าใช้บริการต่างๆ ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไข ปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่านข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการ
ความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านระบบของ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (ถ้ามี) ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของท่านในบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือทีมงานของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของ
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่นข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์
รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ประเภทของเบราว์เซอร์(Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหาการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

          ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม การประชุมและการทำงาน อาทิประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษาผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา
ความสามารถทางภาษาข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียนวันที่หมดอายุทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงานข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบซึ่งจัดโดยบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้างข้อมูลอื่นๆอาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา

          5.3 ในกรณีที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อน วันที่1 มิถุนายน 2565 บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

6. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          6.1 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า“วัตถุประสงค์ที่กำหนด”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้นเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของ
          บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก
          บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการการดำเนินธุรกิจซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่านความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทนอร์ทอีสรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุข้างต้นหรือตามกรณีที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่านและบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

วัตถุประสงค์ที่กำหนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

          
(ก) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

          
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมายใด ๆที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล

          (ข) เพื่อให้บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการทำสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า
และเพื่อทำให้แน่ใจว่า บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะสามารถให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ท่าน และบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเข้าดูข้อมูลบริษัท เพื่อให้บริการระบบงานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลบริษัทรายละเอียดรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าชม บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับ
          บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) การให้บริการข้อมูลผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน ข้อมูลสิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ถือครองเช่น เงินปันผล สิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการจอง
ซื้อหุ้น เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน

          (ค) เพื่อการพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอหรือข้อสอบถามจากท่าน เพื่อบันทึกภาพถ่าย
บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของ
          บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจต่างๆของ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          
(ง) เพื่อการส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะสามารถให้บริการสินค้าและข้อมูลดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดทำสื่อส่งเสริมความรู้ เผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบวิชาชีพ อาทิ การจัดอบรมให้เกษตรกร  การตรวจเยี่ยม Supplier การตรวจติดตาม Supplier การจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและโครงการเกี่ยวกับการเรียนรู้
การจัดอบรม รวมถึงการบันทึกภาพถ่ายบันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการระบบงานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เกี่ยวกับการการส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาทิ แอปพลิเคชันสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับ
          บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)ก่อนเข้าทำสัญญานั้นการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          
(จ) เพื่อการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพัฒนาสินค้าบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) เพื่อการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอใช้บริการข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะของท่าน และเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะสามารถให้คำแนะนำหรือบริการดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เพื่อติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS)
อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ หรือเพื่อการสอบถามหรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีของท่านหรือสำรวจความคิดเห็น และข้อร้องเรียนการแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินค้าของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของท่านกับ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และส่งมอบสินค้าหรือบริการต่างๆ ให้แก่ท่านเพื่อส่งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรรวมถึงข้อความส่งเสริมทางการตลาดให้แก่ท่าน (หรือบริษัทที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการสินค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาทิเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ เพื่อการศึกษาวิจัย จัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนการพัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน
การให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่านเพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

          (ฉ) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะทำให้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดในการสรรหาบุคลากรและในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา นักศึกษาฝึกงาน
(แล้วแต่กรณี) และเพื่อบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ซึ่งรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์
การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการส่งข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน
รับสมัครฝึกงานตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้สมัคร การพิจารณาอัตรากำลังคนของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ท่านตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่านเพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่านรวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากรการหักภาษี ณ ที่จ่าย การคุ้มครองแรงงานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับท่านเพื่อบริหารจัดการการฝึกอบรม การจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับท่าน อาทิ ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล และการเก็บรักษาประวัติการเจ็บป่วยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่างๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
          บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมายใด ๆที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          (ช) เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติและดำเนินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของ
          บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)รวมถึงการติดต่อท่านเพื่อบริหารจัดการสัญญาระหว่าง
          บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการดำเนินการที่เกี่ยวกับการรับประกัน และเพื่อชำระเงิน หรือเรียกเก็บเงิน ค่าสินค้าค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) (หากมี) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กับท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากรการหักภาษี ณ ที่จ่าย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          (ซ) เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการการจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การให้บริการ Wi-Fi โดยในส่วนนี้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)  อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นและอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนำไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจการทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อควบคุมการเข้าออกอาคารและเพื่อทำให้มั่นใจว่าอาคารและพื้นที่ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
มีความปลอดภัยและความมั่นคงต่อบุคลากรของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และผู้มาติดต่อบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งต่อทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆ ที่ตั้งอยู่หรือจัดเก็บในอาคาร เพื่อเฝ้าสังเกตและตรวจตราการเข้าออกอาคารสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย ห้องที่มีการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูลเชิงปฏิบัติการและพื้นที่อื่น (รวมเรียกว่า“อาคารและพื้นที่”)ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าออกอาคารและพื้นที่ของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่นการเข้าออกอาคารและพื้นที่ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม อัคคีภัย หรือการทำร้ายร่างกาย เพื่อการบันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          (ฌ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัท นอร์ทอีสรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งให้ท่านทราบณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นหรือเมื่อบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้หรือเมื่อบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะจากท่านโดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          6.2 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ6.1ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจมีผลกระทบทางกฎหมายหรือบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่านหรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่านหรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

          6.3 ในกรณีที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าวท่านควรอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

       7.1 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้

       บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เท่าที่เกี่ยวข้อง และตามจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกรมการปกครอง กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการ
ฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมายหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดและศาลสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจตลาดทุนในประเทศไทย อาทิสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุนสมาคมธนาคารไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นายหน้าซื้อขาย ค้าหรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)มอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการหรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒนาปรับปรุงหรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบการชำระเงิน การตรวจสอบทางบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลหรือการให้บริการอื่นใดอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน

          7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

          7.3 ในกรณีที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

          7.4 ในกรณีที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทางองค์กรระหว่างประเทศหรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอในบางกรณี บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          
8.1 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

          
8.2 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากระยะเวลาดังกล่าว บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

          
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะขององค์กร สินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการของ
          บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าวนั้น บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท นอร์ทอีสรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 13. (วิธีการติดต่อบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ) ด้านล่าง

          
10.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
          
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่านรวมถึงขอให้บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยโดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากท่าน เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้

          
10.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
          
ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติรวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
ดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

          
10.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
          
ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการดังกล่าวหาก บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอกหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกข้อต่อสู้ตามกฎหมายหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดแบบตรงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางสถิติเว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผลโปรดระบุว่าท่านประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ไม่ให้
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

          
10.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
          
ท่านอาจขอให้ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไปท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ10.3หรือเมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีที่ระบุไว้ข้างต้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือ
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

          
10.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
          
ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตาม ข้อ 10.4 แต่ท่านประสงค์ให้ระงับการใช้แทนบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแต่ท่านมี
ความจำเป็นและขอให้บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามข้อ 10.3 เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของท่านตาม ข้อ 10

          
10.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
          
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง
ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

          
10.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม
          
ในกรณีที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

         10.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน
           
หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ13. (วิธีการติดต่อบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ด้านล่างในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยไม่ชักช้าเว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นก่อให้เกิดภาระแก่ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
เกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย
หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ

11. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสมและมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงานลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลายหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

12. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

          
การให้บริการของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว แม้ว่าท่านจะกดลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฏบนการให้บริการของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ก็ตาม ทั้งนี้ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

13. วิธีการติดต่อ

          
หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) https://www.nerubber.com นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ผ่านทาง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 398 หมู่ 4
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์: 044-666928-29 โทรสาร: 044-666-212-13 อีเมล์  hr@nerubber.com https://www.nerubber.com หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้โดย
ใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้ อีเมล : sakchai@nerubber.com

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

          
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย
และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

15. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

          บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจทำการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 18 สิงหาคม 2564


คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

1. บทนำ

     
บริษัท นอร์อีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจ และเพื่อความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้งนี้ การดำเนินการของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ทำการประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ (“ประกาศ”) จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านทีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

2. นิยาม

     “ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างเหมาบริการ ผู้เข้าเยี่ยมชมผู้มาติดต่อ ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจของ บริษัทฯ พนักงาน บุคลากร ตัวแทนและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และการดำเนินงานต่าง ๆ ของ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

     “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     “ประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวมการบันทึก
การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืนการปรึกษา การใช้การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ)
การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

     “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

3. รายละเอียดทั่วไป

     คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ เนื่องจาก
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับและต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

4. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

     4.1 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรงกรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับพนักงานหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยเอกสาร หรือทางออนไลน์เพื่อสมัครงานหรือให้บริการ หรือใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมสอบถามข้อมูลรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

     ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ:บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู “นโยบายการใช้คุกกี้”

     ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมาจากบุคคลภายนอก:
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร ผู้ให้บริการ หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญาและหรือผู้ประกอบวิชาชีพ

     4.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายหรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

     5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวมรวบภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้ ลูกค้า และผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อมคู่สัญญาผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญา หรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้าผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพใน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกันบุคลากรของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการหรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจาก
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

     ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือวาจาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง/ผู้ฝึกงานและหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง

     5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยตรงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมาจากบุคคลภายนอกเช่น ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว

     ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ

     ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย
และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

     ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคารและข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ

     ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาทิ ข้อมูลเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TradingAccount) ข้อมูลดอกเบี้ยหรือเงินปันผลข้อมูลการฝาก/ถอนหลักทรัพย์ ข้อมูลการโอนหรือเปลี่ยนผู้ถือหลักทรัพย์และข้อมูลการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์

     ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆ ของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาทิ
ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานรหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการเข้าใช้บริการต่างๆ ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไข ปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่านข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการ
ความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านระบบของ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (ถ้ามี) ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของท่านในบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือทีมงานของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

     ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่นข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ประเภทของเบราว์เซอร์(Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหาการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

     ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม การประชุมและการทำงาน อาทิประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษาผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษาความสามารถทางภาษาข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียนวันที่หมดอายุทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงานข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบซึ่งจัดโดย
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้างข้อมูลอื่นๆอาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา

     5.3 ในกรณีที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อน วันที่1 มิถุนายน 2565
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

6. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     6.1 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่กำหนด”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับ
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้นเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของ
     บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการการดำเนินธุรกิจซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่านความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทนอร์ทอีสรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุข้างต้นหรือตามกรณีที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่านและบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

วัตถุประสงค์ที่กำหนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

     
(ก) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

     
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมายใด ๆที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล

     (ข) เพื่อให้บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการทำสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า และเพื่อทำให้แน่ใจว่า บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะสามารถให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ท่าน และบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเข้าดูข้อมูลบริษัท เพื่อให้บริการระบบงานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาข้อมูลบริษัทรายละเอียดรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าชม บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับ
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของ
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) การให้บริการข้อมูลผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน ข้อมูลสิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ถือครองเช่น เงินปันผล สิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการจอง ซื้อหุ้น
เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน

     (ค) เพื่อการพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอหรือข้อสอบถามจากท่าน เพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน
(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของ
     บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ
     บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจต่างๆของ บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

     
(ง) เพื่อการส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะสามารถให้บริการสินค้าและข้อมูลดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดทำสื่อส่งเสริมความรู้ เผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบวิชาชีพ อาทิ การจัดอบรมให้เกษตรกร  การตรวจเยี่ยม Supplier การตรวจติดตาม Supplier การจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและโครงการเกี่ยวกับการเรียนรู้
การจัดอบรม รวมถึงการบันทึกภาพถ่ายบันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการระบบงานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เกี่ยวกับการการส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาทิ แอปพลิเคชันสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับ
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

     
(จ) เพื่อการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพัฒนาสินค้าบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอใช้บริการข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะของท่าน และเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะสามารถให้คำแนะนำหรือบริการดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ หรือเพื่อการสอบถามหรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีของท่านหรือสำรวจความคิดเห็น และข้อร้องเรียนการแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินค้าของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของท่านกับ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และส่งมอบสินค้าหรือบริการต่างๆ ให้แก่ท่านเพื่อส่งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรรวมถึงข้อความส่งเสริมทางการตลาดให้แก่ท่าน (หรือบริษัทที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการสินค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาทิเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ เพื่อการศึกษาวิจัย จัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนการพัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน
การให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่านเพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของ
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

     (ฉ) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะทำให้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดในการสรรหาบุคลากรและในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา นักศึกษาฝึกงาน (แล้วแต่กรณี) และเพื่อบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ซึ่งรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการส่งข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน รับสมัครฝึกงานตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้สมัคร การพิจารณาอัตรากำลังคนของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ท่านตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่านเพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่านรวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากรการหักภาษี ณ ที่จ่าย การคุ้มครองแรงงานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับท่านเพื่อบริหารจัดการการฝึกอบรม การจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับท่าน อาทิ ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล และการเก็บรักษาประวัติการเจ็บป่วยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่างๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
     บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมายใด ๆที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
     บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

     (ช) เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติและดำเนินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของ
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)รวมถึงการติดต่อท่านเพื่อบริหารจัดการสัญญาระหว่าง
     บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการดำเนินการที่เกี่ยวกับการรับประกัน และเพื่อชำระเงิน หรือเรียกเก็บเงิน ค่าสินค้าค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) (หากมี) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง
     บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กับท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากรการหักภาษี ณ ที่จ่าย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับ
     บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

     (ซ) เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการการจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การให้บริการ Wi-Fi โดยในส่วนนี้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)  อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นและอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนำไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจการทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อควบคุมการเข้าออกอาคารและเพื่อทำให้มั่นใจว่าอาคารและพื้นที่ของ
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
มีความปลอดภัยและความมั่นคงต่อบุคลากรของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และผู้มาติดต่อบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งต่อทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆ ที่ตั้งอยู่หรือจัดเก็บในอาคาร เพื่อเฝ้าสังเกตและตรวจตราการเข้าออกอาคารสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย ห้องที่มีการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูลเชิงปฏิบัติการและพื้นที่อื่น (รวมเรียกว่า“อาคารและพื้นที่”)ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าออกอาคารและพื้นที่ของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่นการเข้าออกอาคารและพื้นที่ของ
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม อัคคีภัย หรือการทำร้ายร่างกาย เพื่อการบันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

     (ฌ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัท นอร์ทอีสรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งให้ท่านทราบณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นหรือเมื่อบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้หรือเมื่อ
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะจากท่านโดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

     6.2 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ6.1ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจมีผลกระทบทางกฎหมายหรือบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่านหรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่านหรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

     6.3 ในกรณีที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าวท่านควรอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     7.1 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้

     บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร หรือบุคลากรของ
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เท่าที่เกี่ยวข้อง และตามจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกรมการปกครอง กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการ
ฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมายหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดและศาลสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจตลาดทุนในประเทศไทย อาทิสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุนสมาคมธนาคารไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นายหน้าซื้อขาย ค้าหรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ
ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการหรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒนาปรับปรุงหรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบการชำระเงิน การตรวจสอบทางบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลหรือการให้บริการอื่นใดอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน

     7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
     บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

     7.3 ในกรณีที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

     7.4 ในกรณีที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทางองค์กรระหว่างประเทศหรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอในบางกรณี
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     
8.1 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

     
8.2 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากระยะเวลาดังกล่าว
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

     
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะขององค์กร สินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการของ
     บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าวนั้น บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท นอร์ทอีสรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 13. (วิธีการติดต่อบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ) ด้านล่าง

     
10.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
     
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่านรวมถึงขอให้บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยโดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากท่าน เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้

     
10.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
     
ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติรวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

     
10.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
     
ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการดังกล่าวหาก
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอกหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่
     บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกข้อต่อสู้ตามกฎหมายหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดแบบตรงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางสถิติเว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผลโปรดระบุว่าท่านประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ไม่ให้
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

     
10.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
     
ท่านอาจขอให้ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไปท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ10.3หรือเมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีที่ระบุไว้ข้างต้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

     
10.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
     
ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตาม ข้อ 10.4 แต่ท่านประสงค์ให้ระงับการใช้แทน
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแต่ท่านมีความจำเป็นและขอให้
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามข้อ 10.3 เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของท่านตาม ข้อ 10

     
10.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
     
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

     
10.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม
     
ในกรณีที่บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

     10.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน
     
หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ13. (วิธีการติดต่อบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ด้านล่างในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยไม่ชักช้าเว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นก่อให้เกิดภาระแก่
     บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ

11. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสมและมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงานลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลายหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

12. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

     
การให้บริการของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
     บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว แม้ว่าท่านจะกดลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฏบนการให้บริการของ
     บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ก็ตาม ทั้งนี้ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

13. วิธีการติดต่อ

     
หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) https://www.nerubber.com นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ผ่านทาง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 398 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์: 044-666928-29
โทรสาร: 044-666-212-13
อีเมล์  hr@nerubber.com https://www.nerubber.com หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้โดย ใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้
อีเมล : sakchai@nerubber.com

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

     
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย
และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

15. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

     บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาจทำการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 18 สิงหาคม 2564