คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

ชนิตร ชาญชัยณรงค์

(ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
/ กรรมการตรวจสอบ)

- ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Chartered Financial Analyst (CFA)

ประกาศนียบัตร

- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19/2557 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม   
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School Harvard University สหรัฐอเมริกา ปี 2556
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.9) รุ่นที่ 9/2554
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2549ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2561 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

15 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดขอบต่อสังคมบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุนธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน

2562  - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัทโกลบอล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและปิโตรเคมี

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจกลุ่มดนตรี, สื่อ, ภาพยนตร์, ดิจิตอล,สถานี โทรทัศน์ดาวเทียม, สถานีวิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ์ และอีเวนต์เมเนจเม้นท์ แบบครบวงจรขนาดใหญ่

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ธ.ค. 2565 -ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร

พ.ค.2566 -ปัจจุบัน

กรรมการอิสระบริษัท นันทผลพานิช จำกัด

ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งเพื่อการบริโภค

2566 -ปัจจุบัน

กรรมการอิสระบริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง  จำกัด

ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังและแป้งดัดแปลงโครงสร้าง

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายรณชิต จินะดิษฐ์

(กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน)

- MS.(Management) Hult Business School, Boston, Massachusetts, USA
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 40/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program Class รุ่น 49/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 301/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 42/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่น 7/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Certificate in the Finance Restructuring Program : ADL-MEI, Cambridge Massachusetts USA

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด  (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2537 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษา ครอปท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและฟื้นฟูกิจการ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางชนาทิพย์  วีระสืบพงศ์

(กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
/ ประธานกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ)

- ปริญญาโทรัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ สำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร

- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 8/2022 ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 13/2022 ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 38/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program (ACEP 14/2015) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 176/2013) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตร ประกาศนียบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนรุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ / บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์จำกัด(มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารและผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว

3 พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)

รกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะพร้าวและผลไม้

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 - 1 ก.ย. 2566

กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง  และแป้งแปรรูปอื่นๆ

2557 - 2558

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10) กรมสรรพากร

หน่วยงานราชการ

2555 - 2557

รองอธิบดีกรมสรรพากร

หน่วยงานราชการ

2551 - 2554

ผู้อำนวยการสํานักงานบริหารกลางกรมสรรพากร

หน่วยงานราชการ

2547 - 2551

รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารภาษี ธุรกิจขนาดใหญ่กรมสรรพากร

หน่วยงานราชการ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายเทพกุล  พูลลาภ

(กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.33) สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน
- Directors Certification Program (DCP 300/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program Class 45/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 20/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chairman Forum 2017 ภายใต้หัวข้อ “The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight”
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2561 - ปัจจุบัน

รรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2561 - 15 มี.ค. 2566

กรรมการตรวจสอบบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด  (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  บริษัท โฮม พอตเทอรี่จำกัด (มหาชน)

การผลิตและจำหน่ายเครื่องเคลือบเซรามิค

2557 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / บริษัทโฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

การผลิตและจำหน่ายเครื่องเคลือบเซรามิค

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ย.2565  -ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด(มหาชน)

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อประเภทประกันราคา

ก.พ. 2566 -ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด

การผลิตน้ำมันปาล์มและผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

8 ส.ค.2566 -ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด

จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งภายใน กระเบื้องปูพื้น  ปูผนัง พร้อมสุขภัณฑ์  

ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระบริษัท เอส.พี.ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การผลิตชุดสายไฟในรถยนต์

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน )

- ปริญญาตรีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ลักษณะวิชาการเศรษฐกิจ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29/2019 (วตท.29)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร EEP (Executive Energy Program) รุ่นที่ 2/2016 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2549 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ บริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน /ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

                                                                    

2563– ปัจจุบัน

กรรมการบริษัทบริษัท เอ็น.อี.เฮมพ์ จำกัด

ผลิตผลิตภัณฑ์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของ กัญชา กัญชง

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายศักดิ์ชัย  จงสถาพงษ์พันธ์

(กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน)

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล (eDIT) รุ่นที่ 5 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร CFO Refresher Course เตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยทางเศรษฐกิจประเด็นด้านการเงินและบัญชีที่ส่งผลต่อบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารบัญชี- การเงินบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2539 - 2550

ผู้อำนวยการฝ่าย ควบคุมงานขาย  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจผลิตยานยนต์

2535 - 2538

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ที.ที.เอ จำกัด

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องครัว

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวปาร์ย  อรรถพิสาล

(กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ)

- ปริญญาโทวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม M.E.(Environmental Eng.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม B.E.(Environmental Eng.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรดิจิทัลจั๊มสตาร์ทรุ่นที่ 1 (Digital JUMPSTART for Young Executive) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ“Energy Transition &Climate Change Management (ETC)” มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน
- หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล(eDIT) รุ่นที่ 5 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการT-VER ภาคป่าไม้และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย TGO Climate Action Academy
- Executive Energy Program (EEP) รุ่นที่ 6 โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Interpretation for Key Performance Indication (KPI) Action Plan and Risk Assessment 2020 โดย NTP Consultant Group
- หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP) รุ่น149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program (CSP) CLASS 79/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- RISK ASSESSMENT OF ISO 9001 VERSION2015, ISO 14001 VERSION 2015, ISO 45001 VERSION 2018โดย NTP Consultant Group
- REQUIREMENT OF ISO 9001 VERSION 2015, ISO 14001 VERSION 2015,ISO 45001 VERSION 2018 โดย NTP Consultant Group

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2558 - 2560

ผู้จัดการโครงการ ไบโอแก๊ส บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2557 - 2558

ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

คณะกรรมการบริหาร

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางภณิดา  จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานซัพพลายเชน)


ประกาศนียบัตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานซัพพลายเชนบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล

(กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการตลาด/ควบคุมคุณภาพ
และพัฒนาความยั่งยืน)

- ปริญญาโทคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
- ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (LTE) รุ่นที่ 4 (4/2023) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด
- หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DCEO) รุ่นที่ 6 (6/2023) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด
- หลักสูตร Certificate in ESG Management (C-ESG) รุ่นที่ 2 (2/2565) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption : The   Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 61 (61/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (LTE) รุ่นที่ 3 (3/2022) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด
- หลักสูตร Chief of Digital Agro Business (CDA) รุ่นที่ 3 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวง  ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตรซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (LTE) รุ่นที่ 2 (2/2021) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 18/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Business Analysis and Strategy รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 27/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบัน  กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Energy Program (EEP) รุ่นที่ 3 (3/2017) สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภา  อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Chinese Elementary, Beijing Language and Culture University, Beijing, China

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด/ ควบคุมคุณภาพ และพัฒนาความยั่งยืนบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2550

Assistant  Manager Hadsyn  Rubber Co.,Ltd. 

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางพารา

2547

Marketing  Manager & Director บริษัท เอเวอร์กรีน รีซอสเซส จำกัด 

ธุรกิจค้าไม้ยางพารา

2550

Assistant  Manager Hadsyn  Rubber Co.,Ltd. 

ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวซูไฮลี  ยิตอซอ

(กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการผลิต [รักษาการ])

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)  
- ปริญญาตรีสาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)

ประกาศนียบัตร

- ระบบคุณภาพISO14001:2004
‍- OHSAS18001:2007, ISO9001:2015
- ISO9001:2015 Risk Based Thinking and Internal Audit
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
- ศิลปะการบังคับบัญชา
- คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

22มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการผลิต(รักษาการ)บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2564 -2566

ผู้จัดการโรงงานยางแท่งบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2563 -2564

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2561 -2562

ผู้จัดการโรงงานยางแท่งบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2557 -2561

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 -2557

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ซินหย่วนด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นและยางแท่ง

2548 - 2555

หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ, หัวหน้าส่วนคอมปาวด์บริษัท ยูเนี่ยนโพลีเมอร์ จำกัด

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกคอมปาวด์

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายปริญญา  ลีนะธรรม

(กรรมการบริหาร /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารงานทั่วไป)

- ปริญญาโทการบริหารโทรคมนาคม คณะนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร

- SPLD Program’s Instructor and   Project’s Coach
- Customer Experience Improvement Project
- No.1 Service Excellent Project 
- Certified in Green Belt, Lean Six Sigma Program
- Certified in Safety Officer (Management Level)
- Certified in CCNA
- JICA's Training and Dialogue in   Telecommunication Programs /   Kyushu, Japan

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2 พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารงานทั่วไปบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

บริษัทจดทะเบียนอื่น

มี.ค. 2564 - มี.ค. 2566

รองผู้อำนวยการฝ่าย Group Quality Assuranceบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ต

มี.ค. 2555 -  ธ.ค. 2561

หัวหน้าศูนย์บริหารบริการลูกค้าองค์กร Corporate Service Management Centerหัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังและบริหารโครงข่าย NetworkManagement Centerบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ต

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2562 - ก.พ. 2564

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและศูนย์ควบคุมTIDC Command Centerบริษัท ทรู อินเทอร์เนต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด

ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และระบบคลาวด์

เลขานุการบริษัท

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวนงเยาว์ สีเขียว

(เลขานุการบริษัท)

- ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่  142/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบัน  กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร “Insight in SET: รู้รอบเพื่อ  การเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน” (รุ่น  ที่ 3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Strategic Management Accounting รุ่นที่ 2/65 สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- หลักสูตร e-learning CFO’s Orientation Course (Thai Version) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

6 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารบัญชี- การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

20 พ.ย. 2564 - 6 พ.ย. 2566

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2560 - 2564

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุนบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2548 - 2554

หัวหน้าแผนกบัญชีบริษัท พิมายฟุตแวร์ จำกัด

ธุรกิจผลิตรองเท้า, ชิ้นส่วนรองเท้าและผลิตภัณฑ์จากยาง

คณะกรรมการบริหาร

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายชูวิทย์   จึงธนสมบูรณ์

(ประธานกรรมการบริหาร)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางภณิดา   จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการบริหาร)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายศักดิ์ชัย  จงสถาพงษ์พันธ์

(กรรมการบริหาร)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวเกศนรี  จองโชติศิริกุล

(กรรมการบริหาร)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวปาร์ย  อรรถพิสาล

(กรรมการบริหาร)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายปริญญา  ลีนะธรรม

(กรรมการบริหาร)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวซูไฮลี  ยิตอซอ

(กรรมการบริหาร)

คณะกรรมการตรวจสอบ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายรณชิต   จินะดิษฐ์

(ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

(กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางชนาทิพย์   วีระสืบพงศ์

(กรรมการ / กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายเทพกุล   พูลลาภ

(ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางชนาทิพย์   วีระสืบพงศ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายชูวิทย์   จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายศักดิ์ชัย   จงสถาพงษ์พันธ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายรัชเกษม   บริบูรณ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายณัฐพนธ์   อินทร์ประโคน

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางชนาทิพย์   วีระสืบพงศ์

(ประธานกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน /กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายรณชิต   จินะดิษฐ์

(กรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายชูวิทย์    จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)