คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

ชนิตร ชาญชัยณรงค์

(ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ)

- ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Chartered Financial Analyst (CFA)

ประกาศนียบัตร

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School Harvard University สหรัฐอเมริกา ปี 2556
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2549 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2561 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอเซีย  พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุนธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน

2562  - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลคอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและปิโตรเคมี

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจกลุ่มดนตรี, สื่อ, ภาพยนตร์, ดิจิตอล, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม, สถานีวิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ์, และ อีเวนต์เมเนจเม้นท์ แบบครบวงจรขนาดใหญ่

2558 - 2561

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจกลุ่มดนตรี, สื่อ, ภาพยนตร์, ดิจิตอล, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม, สถานีวิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ์, และ อีเวนต์เมเนจเม้นท์ แบบครบวงจรขนาดใหญ่

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ธันวาคม2565 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ธุรกิจน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชอื่น

2564 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส          ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มเซ็นทรัล

ดำเนินธุรกิจค้าปลีกห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าโรงแรมและร้านอาหาร

2558 - 2566

กรรมการอิสระธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

สถาบันการเงิน

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายรณชิต จินะดิษฐ์

(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ)

- MS.(Management) Hult Business School, Boston, Massachusetts, USA
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 40/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Roleof the Chairman Program Class รุ่น 49/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 301/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 42/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่น 7/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Certificatein the Finance Restructuring Program : ADL-MEI, Cambridge Massachusetts USA.

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด  (มหาชน)

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2537 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษาครอปท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและฟื้นฟูกิจการ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางชนาทิพย์  วีระสืบพงศ์

(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล)

- ปริญญาโทรัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ สำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร

- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 8/2022 ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 13/2022 ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 38/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program (ACEP 14/2015) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 176/2013) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตร ประกาศนียบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนรุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ / บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์จำกัด(มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท /  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช  จำกัด (มหาชน)

ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังและแป้งแปรรูปอื่นๆ

2557 - 2558

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10) กรมสรรพากร

หน่วยงานราชการ

2555 - 2557

รองอธิบดีกรมสรรพากร

หน่วยงานราชการ

2551 - 2554

ผู้อำนวยการสํานักงานบริหารกลางกรมสรรพากร

หน่วยงานราชการ

2547 - 2551

รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารภาษี ธุรกิจขนาดใหญ่กรมสรรพากร

หน่วยงานราชการ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายเทพกุล  พูลลาภ

(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตร

- Directors Certification Program (DCP 300/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program Class 45/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Howto Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 20/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chairman Forum 2017 ภายใต้หัวข้อ “The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight”
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  บริษัท โฮม พอตเทอรี่จำกัด (มหาชน)

การผลิตและจำหน่ายเครื่องเคลือบเซรามิค

2557 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / บริษัทโฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

การผลิตและจำหน่ายเครื่องเคลือบเซรามิค

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มกราคม 2565 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระบริษัท เอส.พี.ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การผลิตชุดสายไฟในรถยนต์

กันยายน 2565 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด

ฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

- ปริญญาตรีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29/2019 (วตท.29)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร EEP (Executive Energy Program) รุ่นที่ 2/2016 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2549 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายศักดิ์ชัย  จงสถาพงษ์พันธ์

(กรรมการอิสระ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน / บริหารงานทั่วไป)

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร CFO Refresher Course เตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยทางเศรษฐกิจประเด็นด้านการเงินและบัญชีที่ส่งผลต่อบริษัทจดทะเบียน
- หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล (eDIT) รุ่นที่ 5 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการบัญชี- การเงิน / บริหารทั่วไปบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2539 - 2550

ผู้อำนวยการฝ่าย ควบคุมงานขาย  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจผลิตยานยนต์

2535 - 2538

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ที.ที.เอ จำกัด

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องครัว

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวปาร์ย  อรรถพิสาล

(กรรมการอิสระ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ)

- ปริญญาโทวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม M.E.(Environmental Eng.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม B.E.(Environmental Eng.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศนียบัตร

- การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Energy Transition & Climate Change Management (ETC)” มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน
- หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล (eDIT) รุ่นที่ 5 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Sustainability Environmental Science, Harvard International Extension School (On Campus Track)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program (CSP) CLASS 79/2017
- Executive Energy Program (EEP) รุ่นที่ 6
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาขน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย TGO Climate Action Academy

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2558 - 2560

ผู้จัดการโครงการ ไบโอแก๊ส บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2557 - 2558

ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

คณะกรรมการบริหาร

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายชูวิทย์   จึงธนสมบูรณ์

(ประธานกรรมการบริหาร)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางภณิดา   จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการบริหาร)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายศักดิ์ชัย  จงสถาพงษ์พันธ์

(กรรมการบริหาร)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวเกศนรี  จองโชติศิริกุล

(กรรมการบริหาร)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวปาร์ย  อรรถพิสาล

(กรรมการบริหาร)

คณะกรรมการตรวจสอบ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายรณชิต   จินะดิษฐ์

(ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายเทพกุล   พูลลาภ

(กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางชนาทิพย์   วีระสืบพงศ์

(กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายเทพกุล   พูลลาภ

(ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางชนาทิพย์   วีระสืบพงศ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายชูวิทย์   จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายศักดิ์ชัย   จงสถาพงษ์พันธ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายรัชเกษม   บริบูรณ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายณัฐพนธ์   อินทร์ประโคน

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางชนาทิพย์   วีระสืบพงศ์

(ประธานกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายรณชิต   จินะดิษฐ์

(กรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายชูวิทย์    จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน)