คณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหารบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ชนิตร ชาญชัยณรงค์

(ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ)

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- CharteredFinancial Analyst (CFA) 

ประกาศนียบัตร

- AdvancedManagement Program (AMP) Harvard Business School Harvard University สหรัฐอเมริกา ปี 2556
- หลักสูตร DirectorCertification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2547สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2549ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปี 2547

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุน

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล
บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด

ดำเนินธุรกิจค้าปลีกห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าโรงแรมและร้านอาหาร

2559 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

สถาบันการเงิน

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผู้พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการโรงแรม

ที่ปรึกษาบริษัทวีเน็ท แคปปิทอล จำกัด

การลงทุนบริการสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่น

2557 - 2558

รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2549 - 2557

ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

นายรณชิต จินะดิษฐ์

(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ)

- MS.(Management) Hult Business School, Boston, Massachusettes, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Certificate in the Finance Restructuring Program : ADL-MEI, Cambridge Massachusetts USA.MS. (Management) Hult Business School, Boston Massachusetts USA

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ก.พ.2561 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2537 -  ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษาครอปท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปรึกษาด้านการเงิน จัดหาเงินทุน

นายเทพกุล  พูลลาภ

(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตร Role of the Chairman Program Class 45/2019
- หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chairman Forum 2017 ภายใต้หัวข้อ “TheRole of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight”

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ก.พ.2561 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท  / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษัท นอร์ทอีส  รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

ปี 2561 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท  / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

การผลิตและจำหน่ายเครื่องเคลือบเซรามิค

นางชนาทิพย์  วีระสืบพงศ์

(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล)

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจสำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร

- ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน(ปรอ.) รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption For Executive Program(ACEP 14/2015) ปี 2558สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ปี 2558สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP14/2014) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP176/2013) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนรุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ก.พ.2561 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สีทาอาคารและสีอุตสาหกรรม

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

2557 - 2558

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10)  กรมสรรพากร

หน่วยงานราชการ

2555 - 2557

รองอธิบดี กรมสรรพากร

หน่วยงานราชการ

2547 - 2551

รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร

หน่วยงานราชการ

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการบริษัท)

- ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- EEP (Executive Energy Program) รุ่นที่ 2

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2549 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท  นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

นายศักดิ์ชัย  จงสถาพงษ์พันธ์

(กรรมการบริษัท)

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประกาศนียบัตร

- AdvancedManagement Program (AMP) Harvard Business School Harvard University สหรัฐอเมริกา ปี 2556
- หลักสูตร DirectorCertification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2547สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2549ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปี 2547

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี - การเงิน
บริษัท  นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2539 - 2550

ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมงานขาย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การผลิตยานยนต์

2535 - 2538

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ที.ที.เอจำกัด

ผลิตละจัดจำหน่ายอุปกรณ์
เครื่องครัว

2523 - 2534

พนักงานบัญชีบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การลงทุนในส่วนงานธุรกิจหลักได้แก่ เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์และ
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

นางสาวปาร์ย  อรรถพิสาล

(กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท)

- ปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมM.E.(Environmental Eng.)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม B.E.(Environmental Eng.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศนียบัตร

- SustainabilityEnvironmental  Science, Harvard   International ExtensionSchool (On Campus Track)
- หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Company SecretaryProgram (CSP) CLASS 79/2017

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท /เลขานุการบริษัท /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสนับสนุนการผลิต
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2558 - 2560

ผู้จัดการโครงการไบโอแก๊ส
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2557 - 2558

ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

คณะกรรมการบริหาร

นายชูวิทย์   จึงธนสมบูรณ์

(ประธานกรรมการบริหาร)

นางภณิดา   จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการบริหาร)

นายศักดิ์ชัย  จงสถาพงษ์พันธ์

(กรรมการบริหาร)

นางสาวเกศนรี  จองโชติศิริกุล

(กรรมการบริหาร)

นางสาวปาร์ย  อรรถพิสาล

(กรรมการบริหาร)

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายรณชิต   จินะดิษฐ์

(ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)

นายเทพกุล   พูลลาภ

(กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)

นางชนาทิพย์   วีระสืบพงศ์

(กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเทพกุล   พูลลาภ

(ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ)

นางชนาทิพย์   วีระสืบพงศ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ)

นายชูวิทย์   จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

นายศักดิ์ชัย   จงสถาพงษ์พันธ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

นายรัชเกษม   บริบูรณ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

นายณัฐพนธ์   อินทร์ประโคน

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล

นางชนาทิพย์   วีระสืบพงศ์

(ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ)

นายรณชิต   จินะดิษฐ์

(กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล /
กรรมการอิสระ)

นายชูวิทย์    จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)