คณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหารบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

ชนิตร ชาญชัยณรงค์

(ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ)

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Chartered Financial Analyst (CFA)

ประกาศนียบัตร

- Advanced Management Program (AMP) Harvard BusinessSchool Harvard University สหรัฐอเมริกา ปี 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน(วตท.) รุ่นที่ 2/2549 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรDirectorCertification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2547สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปี 2547

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุน

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัลบริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด

ดำเนินธุรกิจค้าปลีกห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า โรงแรมและร้านอาหาร

2559 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

สถาบันการเงิน

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผู้พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการโรงแรม

ที่ปรึกษาบริษัทวีเน็ท แคปปิทอล จำกัด

การลงทุนบริการสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่น

2557 - 2558

รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2549 - 2557

ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายรณชิต จินะดิษฐ์

(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ)

- MS.(Management) Hult Business School, Boston, Massachusetts, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรDirectorCertification Program (DCP) รุ่น 301/2021สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น  42/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่น 7/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Certificate in the Finance Restructuring Program: ADL-MEI, Cambridge Massachusetts USA.MS. (Management) Hult Business School, Boston Massachusetts USA.

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ก.พ.2561 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2537 -  ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษาครอปท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปรึกษาด้านการเงิน จัดหาเงินทุน

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางชนาทิพย์  วีระสืบพงศ์

(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล)

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ สำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร

- ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Advance Audit Committee Program (AACP 38/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti - Corruption For Executive Program (ACEP 14/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 176/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ก.พ.2561 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สีทาอาคารและสีอุตสาหกรรม

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

2557 - 2558

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10)  กรมสรรพากร

หน่วยงานราชการ

2555 - 2557

รองอธิบดี กรมสรรพากร

หน่วยงานราชการ

2547 - 2551

รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร

หน่วยงานราชการ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายเทพกุล  พูลลาภ

(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตร

- Directors Certification Program (DCP 300/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program Class 45/2019
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 20/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chairman Forum 2017 ภายใต้หัวข้อ “The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight”
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ก.พ.2561 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท  / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษัท นอร์ทอีส  รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

ปี 2561 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท  / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

การผลิตและจำหน่ายเครื่องเคลือบเซรามิค

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการบริษัท)

- ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศนียบัตร

- EEP (Executive Energy Program) รุ่นที่ 2/2016 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29/2019  (วตท.29)  (สิงหาคม – ธันวาคม 2562)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2549 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท  นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายศักดิ์ชัย  จงสถาพงษ์พันธ์

(กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี- การเงิน)

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร CFO Refresher Course เตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ประเด็นด้านการเงินและบัญชีที่ส่งผลต่อบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้า

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2539 - 2550

ผู้อำนวยการฝ่าย  ควบคุมงานขาย  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การผลิตยานยนต์

2535 - 2538

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ที.ที.เอ จำกัด

ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องครัว

2523 - 2534

พนักงานบัญชีบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การลงทุนในส่วนงานธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวปาร์ย  อรรถพิสาล

(กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท)

- ปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม M.E.(Environmental Eng.)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม B.E.(Environmental Eng.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศนียบัตร

- Sustainability Environmental Science, Harvard International Extension School (On Campus Track)
- หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) CLASS 79/2017
- Executive Energy Program (EEP) รุ่นที่ 6
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาขน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย TGO Climate Action Academy

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท /เลขานุการบริษัท /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสนับสนุนการผลิต
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2558 - 2560

ผู้จัดการโครงการไบโอแก๊ส
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2557 - 2558

ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

คณะกรรมการบริหาร

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายชูวิทย์   จึงธนสมบูรณ์

(ประธานกรรมการบริหาร)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางภณิดา   จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการบริหาร)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายศักดิ์ชัย  จงสถาพงษ์พันธ์

(กรรมการบริหาร)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวเกศนรี  จองโชติศิริกุล

(กรรมการบริหาร)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางสาวปาร์ย  อรรถพิสาล

(กรรมการบริหาร)

คณะกรรมการตรวจสอบ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายรณชิต   จินะดิษฐ์

(ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายเทพกุล   พูลลาภ

(กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางชนาทิพย์   วีระสืบพงศ์

(กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายเทพกุล   พูลลาภ

(ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางชนาทิพย์   วีระสืบพงศ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายชูวิทย์   จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายศักดิ์ชัย   จงสถาพงษ์พันธ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายรัชเกษม   บริบูรณ์

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายณัฐพนธ์   อินทร์ประโคน

(กรรมการบริหารความเสี่ยง)

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นางชนาทิพย์   วีระสืบพงศ์

(ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายรณชิต   จินะดิษฐ์

(กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล /
กรรมการอิสระ)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

นายชูวิทย์    จึงธนสมบูรณ์

(กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)