การจัดการคุณภาพสินค้า

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม

ยางแผ่น

บริษัทได้รับการรับรองการสอบเทียบคัดแยกชั้นเกรดยางแผ่นจากบริษัทผลิตและส่งออกล้อยางชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อให้สามารถจัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานเกรดยางแผ่นต่อไป ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานชำนาญการจะได้รับการทวนสอบ, การสอบเทียบคัดแยกเกรดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทและลูกค้ามีความมั่นใจต่อคุณภาพของสินค้าที่จะได้รับอย่างดีที่สุด

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม

ยางแท่ง

บริษัทได้พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการสำหรับทดสอบค่าควบคุมคุณภาพการผลิตและส่งออกยางแท่ง จนได้รับการรับรองจากกองการยาง กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติสอบเทียบค่าคุณสมบัติต่างๆ ของยางแท่งธรรมชาติ ได้ตามมาตรฐานยางไทย (STR : Standard Thai Rubber) โดยอ้างอิงค่ากำหนดตามคู่มือมาตรฐานยางแท่ง เอสทีอาร์ และข้อกำหนดของลูกค้าเป็นสำคัญ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม

ห้องปฏิบัติการ

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีฝ่ายประกันคุณภาพดูแลรับผิดชอบ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการจัดส่งสินค้า บริษัทจัดตั้งห้องปฏิบัติการขึ้นพร้อมกับโรงงานผลิตยางแท่งในปี 2557 ซึ่งสามารถทดสอบค่าควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตยางขั้นต้น และได้รับใบประกาศการรับรองคุณภาพยางทดสอบด้วยตนเองได้ในปี 2558 (กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย) และในปี 2561 เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทในการพัฒนาขีดจำกัดเรื่องการบริหารจัดการมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้สามารถรับรองคุณภาพยางทดสอบสำหรับยางผสมต่อไปอีกด้วย

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม
Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม
Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม
Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม
Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม
Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม

มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล (ISO)

บริษัทมุ่งมั่นผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) และการดำเนินธุรกิจให้เติบโตโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และดำเนินการตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) และมุ่งเน้นความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรฐานความปลอดภัย ISO 45001:2018 ด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupation & Health and Safety Management System) นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองความสามารถเป็นห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Certificate Of Testing Laboratory Accreditation) เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตลอดจนเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ดาวน์โหลดเอกสารใบรับรองมาตรฐาน ISO

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม