การจัดการคุณภาพสินค้า

ยางแผ่น

บริษัทได้รับการรับรองการสอบเทียบคัดแยกชั้นเกรดยางแผ่นจากบริษัทผลิตและส่งออกล้อยางชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อให้สามารถจัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานเกรดยางแผ่นต่อไป ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานชำนาญการจะได้รับการทวนสอบ, การสอบเทียบคัดแยกเกรดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทและลูกค้ามีความมั่นใจต่อคุณภาพของสินค้าที่จะได้รับอย่างดีที่สุด

ยางแท่ง

บริษัทได้พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการสำหรับทดสอบค่าควบคุมคุณภาพการผลิตและส่งออกยางแท่ง จนได้รับการรับรองจากกองการยาง กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติสอบเทียบค่าคุณสมบัติต่างๆ ของยางแท่งธรรมชาติ ได้ตามมาตรฐานยางไทย (STR : Standard Thai Rubber) โดยอ้างอิงค่ากำหนดตามคู่มือมาตรฐานยางแท่ง เอสทีอาร์ และข้อกำหนดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ห้องปฏิบัติการ

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีฝ่ายประกันคุณภาพดูแลรับผิดชอบ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการจัดส่งสินค้า บริษัทจัดตั้งห้องปฏิบัติการขึ้นพร้อมกับโรงงานผลิตยางแท่งในปี 2557 ซึ่งสามารถทดสอบค่าควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตยางขั้นต้น และได้รับใบประกาศการรับรองคุณภาพยางทดสอบด้วยตนเองได้ในปี 2558 (กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย) และในปี 2561 เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทในการพัฒนาขีดจำกัดเรื่องการบริหารจัดการมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้สามารถรับรองคุณภาพยางทดสอบสำหรับยางผสมต่อไปอีกด้วย

มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล (ISO)

บริษัทมุ่งมั่นผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) และการดำเนินธุรกิจให้เติบโตโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และดำเนินการตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) และมุ่งเน้นความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรฐานความปลอดภัย ISO 45001:2018 ด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupation & Health and Safety Management System) นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองความสามารถเป็นห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Certificate Of Testing Laboratory Accreditation) เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตลอดจนเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล