นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหุ้น

NER

*ราคาอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

02/12/2565
5.85

THB

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.05(-0.85%)

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

2,446,085

ราคาต่ำสุด – สูงสุด

5.80, 5.90

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ (ตัน)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ (ล้านบาท)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

กำไรสุทธิ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

สัดส่วนการขายแบ่งตามผลิตภันฑ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวล่าสุด

08 พ.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

08 พ.ย. 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

08 พ.ย. 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) แก้ไข

05 ต.ค. 2565

NER ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า

08 ก.ย. 2565

NER การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565

09 ส.ค. 2565

NER ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

09 ส.ค. 2565

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

09 ส.ค. 2565

NER สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

09 ส.ค. 2565

NER งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

11 ก.ค. 2565

รายงานการใชเ้งินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10 พ.ค. 2565

NER งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

10 พ.ค. 2565

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

10 พ.ค. 2565

NER สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

อ่านข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติม คลิก!!