นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหุ้น

NER

*ราคาอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

01/07/2565

THB

5.90

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.15 (-2.48%)

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

5,706,438

ราคาต่ำสุด – สูงสุด

5.90, 6.05

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ (ตัน)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ (ล้านบาท)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

กำไรสุทธิ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมย์

สัดส่วนการขายแบ่งตามผลิตภันฑ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวล่าสุด

17 มี.ค. 2565

NER แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NER-W1)

7 มี.ค. 2565

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

21 ก.พ. 2565

NER มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การออกหุ้นกู้ การเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

21 ก.พ. 2565

NER สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

21 ก.พ. 2565

NER งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

17 ม.ค. 2565

NER แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า

17 ม.ค. 2565

NER รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ (IPO) และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NER-W1)

อ่านข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติม คลิก!!