Investor Relations 

Stock Price

NER

02/12/2565
5.85

THB

Change (%)

-0.05(-0.85%)

Volume (Shares)

2,446,085

Day’s Range

5.80, 5.90

Sales volume of natural rubber (tons)

Northeast Rubber, Rubber Thai, Natural Rubber, NER

Sales volumes of natural rubber (million baht)

Northeast Rubber, Rubber Thai, Natural Rubber, NER

Net Profit

Northeast Rubber, Rubber Thai, Natural Rubber, NER

Debt to Equity Ratio (D/E)

Northeast Rubber, Rubber Thai, Natural Rubber, NER

Proportion of sales by product

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวล่าสุด

08 พ.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

08 พ.ย. 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

08 พ.ย. 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) แก้ไข

05 ต.ค. 2565

NER ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า

08 ก.ย. 2565

NER การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565

09 ส.ค. 2565

NER ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

09 ส.ค. 2565

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

09 ส.ค. 2565

NER สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

09 ส.ค. 2565

NER งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

11 ก.ค. 2565

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10 พ.ค. 2565

NER งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

10 พ.ค. 2565

NER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

10 พ.ค. 2565

NER สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

อ่านข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติม คลิก!!