Investor Relations 

Stock Price

NER

THB

Change (%)

Volume (Shares)

Day’s Range

Sales volume of natural rubber (tons)

Sales volumes of natural rubber (million baht)

Net Profit

Debt to Equity Ratio (D/E)

Proportion of sales by product

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวล่าสุด

21 ก.พ. 2565

NER มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การออกหุ้นกู้ การเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

21 ก.พ. 2565

NER สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

21 ก.พ. 2565

NER งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

17 ม.ค. 2565

NER แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า

17 ม.ค. 2565

NER รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ (IPO) และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NER-W1)

อ่านข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติม คลิก!!
New & UpdateContact Us