ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน (Fact Sheet)

ชื่อบริษัท: บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์: 0-4466-6928, 0-4466-6929
เบอร์โทรสาร: 0-4466-6212, 0-4466-6213
เว็บไซต์: https://www.nerubber.com
เว็บไซต์: https://investor.nerubber.com

ชื่อบริษัท:
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่:
เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า
อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์:
0-4466-6928, 0-4466-6929
เบอร์โทรสาร:
0-4466-6212, 0-4466-6213
เว็บไซต์: https://www.nerubber.com
เว็บไซต์: https://investor.nerubber.com

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 31 พ.ค. 2566)

P/E (เท่า)
P/BV(เท่า)

5.26
1.22

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)

8.37
8,388.97

2.99

11,352.65

ตลาด
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย

ตลาด
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ

วันที่เริ่มต้นซื้อขาย

SET
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ธุรกิจการเกษตร
07 พ.ย. 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์


0.50 บาท

หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระเเล้ว

หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระเเล้ว


1,004,733,945.00 บาท
923,894,874.00 บาท

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทภาย หลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น(ถ้ามี)ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น (Major Shareholders)

ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์เอกซ์ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริงจำกัด

บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด

การประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Meeting)

24 เม.ย.66

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

NER รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

10 เม.ย.66

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

NER การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

10 มี.ค.66

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.2 Proxy Form B ENG.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Proxy form C

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5 ต.ค. 65

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แบบ ก.)

3.แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)

4.แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายการ

ดาวน์โหลด

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565
 • ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดการออกหุ้นกู้
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้น
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

รายการ

ดาวน์โหลด

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564
 • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมฯ
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินปี 2563 จัดทำในรูปแบบ QR Code
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 • มาตรการและแนวปฏิบัติฯ
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดการออกและเสนอหุ้นกู้เพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ นิยาม คุณสมบัติ และ ลักษณะ กรรมการอิสระ
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ชี้แจงเรื่องเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะ
 •   10.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
 •   10.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 •   10.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แผนที่สถานที่จัดประชุม

รายการ

ดาวน์โหลด

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 • ---
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินปี 2562 จัดทำในรูปแบบ QR Code
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดการออกแบบและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดการออกแบบและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 คำชี้แจง เรื่องเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะ
 •   11.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 •   11.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 •   11.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 แผนที่สถานที่ประชุม
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19
 • แจ้งเปลี่ยนสถานที่และเวลาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 • ---

รายการ

ดาวน์โหลด

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2561
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินปี 2561 จัดทำในรูปแบบ QR Code
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • สิ่งที่แนบมาด้วย 4 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะ
 •   7.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 •   7.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 •   7.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • สิ่งที่แนบมาด้วย 9 แผนที่สถานที่ประชุม