ปฏิทินนักลงทุน

ปฏิทินนักลงทุนปี 2566

Silent period (14 วัน)

กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (Tentative)

กุมภาพันธ์ 2566

Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 (Tentative)

มีนาคม 2566

Opportunity Day สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 (Tentative)

เมษายน 2566

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (E-AGM) (Tentative)

Silent period  (14 วัน)

พฤษภาคม 2566

ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2566 (Tentative)

พฤษภาคม 2566

Analyst Meeting ประจำไตรมาส 1/2566 (Tentative)

มิถุนายน 2566

Opportunity Day ประจำไตรมาส 1/2566 (Tentative)

Silent period  (14 วัน)

สิงหาคม 2566

ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2566 (Tentative)

สิงหาคม 2566

Analyst Meeting ประจำไตรมาส 2/2566 (Tentative)

กันยายน 2566

Opportunity Day ประจำไตรมาส 2/2566 (Tentative)

Silent period  (14 วัน)

พฤศจิกายน 2566

ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2566 (Tentative)

พฤศจิกายน 2566

Analyst Meeting ประจำไตรมาส 3/2565 (Tentative)

ธันวาคม 2566

Opportunity Day ประจำไตรมาส 3/2565 (Tentative)

07 มกราคม 65 - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Silent period (14 วัน)

21 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2564

22 กุมภาพันธ์ 2565

Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

4 เมษายน 2565

Opportunity Day สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

7 เมษายน 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)

25 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2565

Silent period  (14 วัน)

10 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2565 (Tentative)

11 พฤษภาคม 2565

Analyst Meeting ประจำไตรมาส 1/2565 (Online Conference)

19 พฤษภาคม 2565

Opportunity Day ประจำไตรมาส 1/2565 (Online Conference)

25 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2565

Silent period  (14 วัน)

9 สิงหาคม 2565

ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2565 (Tentative)

10 สิงหาคม 2565

Analyst Meeting ประจำไตรมาส 2/2565 (Online Conference)

31 สิงหาคม 2565

Opportunity Day ประจำไตรมาส 2/2565 (Online Conference)

24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2565

Silent period  (14 วัน)

8 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2565 (Tentative)

10 พฤศจิกายน 2565

Analyst Meeting ประจำไตรมาส 3/2565 (Online Conference)

1 ธันวาคม 2565

Opportunity Day ประจำไตรมาส 3/2565 (Online Conference)

18 ก.พ. 64

ประกาศผลดำเนินงาน ประจำปี 2563

18 ก.พ. 64

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2563

22 ก.พ. 64

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2563

08 เม.ย. 64

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563

11 พ.ค. 64

ประกาศผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

12 พ.ค. 64

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

07 มิ.ย. 64

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

09 ส.ค. 64

ประกาศผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

09 ส.ค. 64

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564  

19 ส.ค. 64

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

09 พ.ย. 64

ประกาศผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (Tentitive)

10 พ.ย. 64

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (Tentitive)

07 ธ.ค. 64

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (Tentitive)

หมายเหตุ : ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้กำหนด “Silent Period” 14 วันก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณะ โดยบริษัทฯจะไม่รับนัด ให้ข้อมูล หรือ ตอบข้อซักถามใดๆเกี่ยวกับงบการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ