ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่

งบปี 62
31/12/2562

งบปี 63
31/12/2563

งบปี 64
31/12/2564

งบปี 2565
31/12/2565

ไตรมาส 1/2566
31 มี.ค. 2566

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์รวม

7,989.13

10,231.99

14,239.29

16,306.54

15,164.91

หนี้สินรวม

4,977.99

6,541.41

8,793.16

9,718.71

8,262.33

ส่วนของผู้ถือหุ้น

3,011.14

3,690.58

5,446.13

6,587.83

6,902.58

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

770.00

807.34

880.32

923.89

923.90

รายได้รวม

13,020.51

16,364.49

24,456.29

25,202.71

6,288.49

กำไรสุทธิ

538.88

858.68

1850.19

1,748

314.38

กำไรต่อหุ้น (บาท)

0.35

0.56

1.13

0.96

0.17

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ROA (%)

10.69

12.24

15.12

14.55

14.79

ROE (%)

18.96

25.63

40.5

29.05

24.86

อัตรากำไรสุทธิ (%)

4.14

5.25

7.57

6.94

5.00

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่

งบปี 60
31/12/2560

สินทรัพย์รวม

5,100.84

หนี้สินรวม

4,384.05

ส่วนของผู้ถือหุ้น

716.79

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

470.00

รายได้รวม

9,819.70

กำไรสุทธิ

224.12

กำไรต่อหุ้น (บาท)

476.86

ROA (%)

9.47

ROE (%)

31.27

อัตรากำไรสุทธิ (%)

2.28

งบปี 61
31/12/2561

สินทรัพย์รวม

6,693.15

หนี้สินรวม

4,020.70

ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,672.46

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

770.00

รายได้รวม

10,074.38

กำไรสุทธิ

486.46

กำไรต่อหุ้น (บาท)

0.47

ROA (%)

12.47

ROE (%)

28.71

อัตรากำไรสุทธิ (%)

4.83

งบปี 62
31/12/2562

สินทรัพย์รวม

7,989.13

หนี้สินรวม

4,977.99

ส่วนของผู้ถือหุ้น

3,011.14

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

770.00

รายได้รวม

13,020.51

กำไรสุทธิ

538.88

กำไรต่อหุ้น (บาท)

0.35

ROA (%)

10.69

ROE (%)

18.96

อัตรากำไรสุทธิ (%)

4.14

งบปี 63
31/12/2563

สินทรัพย์รวม

10,231.99

หนี้สินรวม

6,541.41

ส่วนของผู้ถือหุ้น

3,690.58

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

807.34

รายได้รวม

16,364.49

กำไรสุทธิ

858.68

กำไรต่อหุ้น (บาท)

0.56

ROA (%)

12.24

ROE (%)

25.63

อัตรากำไรสุทธิ (%)

5.25

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)