นโยบายการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ด้วยเจตจำนงของคณะกรรมการและผู้บริหารที่มุ่งมั่นผลักดันให้องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดปัญหามลภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินการครอบคลุมถึงทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบการจัดซื้อจัดหา การผลิต การกระจายสินค้าและการขนส่ง ตลอดจนการบริหารจัดการของเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดาวน์โหลดไฟล์ นโยบายการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

การบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อร่วมกันผลักดันกิจกรรมต่างๆด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ให้บรรลุผลสำเร็จโดยคณะทำงานมีหน้าที่ในการจัดการควบคุม ดูแลตรวจติดตามการปฏิบัติการจัดการพลังงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2565 ซึ่งจัดทำแผนและมาตรการประหยัดพลังงานซึ่งในปี 2565 นี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการรวบรวมและจัดทำชุดข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยตั้งเป้าหมายในการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้แล้วเสร็จทวนสอบ และขอการรับรองตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แล้วเสร็จภายในในปี 2565

กลยุทธ์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

1. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักร อย่างสม่ำเสมอ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม

2. นำพลังงานทดแทน(พลังงานสะอาด)และพลังงานทางเลือกมาใช้ภายในบริษัทฯ

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม

เมื่อทบทวนการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ(ค่าพลังงานหลักในกระบวนการผลิต) ของ NER จะก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาดังนี้

Natural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมNatural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัมNatural Rubber, บริษัทผลิตยางพารา, โรงงานยางพารา บุรีรัม

โครงการการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

ติดตั้งแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar rooftop) ขนาด0.99 เมกกะวัตต์ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตยางแท่งเฟส 1 (STR1) โดยลดการซื้อพลังงานจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ 1,238 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี  คิดเป็นประมาณ 4 ล้านบาท และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 858ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar rooftop) ขนาด 1.98 เมกกะวัตต์ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน (RSS) และอาคารผลิตแผ่นปูรองปศุสัตว์

Northeast Rubber, Rubber Thai, Natural Rubber, NER

การบริหารจัดการการใช้น้ำ

ด้วยความตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้จากกระบวนการผลิตให้สามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้ร้อยละ100 โดยเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบผสมผสานทั้งแบบไร้อากาศ (Anaerobic) และแบบใช้อากาศ (Aerobic) ให้สอดคล้องกับลักษณะความเสียของน้ำใช้ในแต่ละส่วน

☐ ระบบบำบัดน้ำเสีย

จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯส่งผลให้มีสิ่งปนเปื้อนในน้ำมาจากกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานขึ้นประกอบด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1 และระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 2 เพื่อรองรับน้ำเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตอย่างเพียงพอ และเพื่อลดปัญหามลพิษทางน้ำ ป้องกันมิให้มีน้ำเสียออกสู่ภายนอก โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกนำมาใช้ในโรงงานยางแท่งและโรงงานยางแผ่น

ความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงติดตามและประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการติดตามปริมาณน้ำสำรองในแต่ละบ่อกักเก็บแบบรายเดือนและอาจเพิ่มความถี่ในการติดตามกรณีเกิดภาวะแล้งต่อเนื่อง และการขุดลอกคลองไส้ไก่ในพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงในการรับน้ำในช่วงหน้าน้ำหลาก เพื่อให้การบริหารจัดการมวลน้ำกับชุมชนรอบด้านเกิดผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำฝนเพื่อเป็นแหล่งสำรองน้ำใช้สำหรับฤดูแล้งไว้ส่วนหนึ่ง