นโยบายการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ด้วยเจตจำนงของคณะกรรมการและผู้บริหารที่มุ่งมั่นผลักดันให้องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดปัญหามลภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้นโยบายการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด บริษัทฯได้กำหนดขอบเขตการดำเนินการครอบคลุมถึงทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบการจัดซื้อจัดหา การผลิต การกระจายสินค้าและการขนส่ง ตลอดจนการบริหารจัดการของเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

การบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเพื่อร่วมกันผลักดันกิจกรรมต่างๆด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จโดยคณะทำงานมีหน้าที่ในการจัดการควบคุม ดูแลตรวจติดตามการปฏิบัติการจัดการพลังงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2565 ซึ่งจัดทำแผนและมาตรการประหยัดพลังงานซึ่งในปี 2565 นี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการรวบรวมและจัดทำชุดข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยตั้งเป้าหมายในการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้แล้วเสร็จทวนสอบ และขอการรับรองตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แล้วเสร็จภายในในปี 2565

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกลยุทธ์

1. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักร อย่างสม่ำเสมอ

2. นำพลังงานทดแทน(พลังงานสะอาด)และพลังงานทางเลือกมาใช้ภายในบริษัทฯ

เมื่อทบทวนการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ(ค่าพลังงานหลักในกระบวนการผลิต) ของ NER จะก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาดังนี้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปี 2562
(CO2eq)

ปี 2563
(CO2eq)

ปี 2564
(CO2eq)

พลังงานไฟฟ้า

11,686.75

16,164.35

18,868.65

พลังงานเชื้อเพลิง

1,417.28

1,866.25

1,988.08

รวม

13,104.03

18,030.60

20,856.73

โครงการการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

ติดตั้งแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar rooftop) ขนาด0.99 เมกกะวัตต์ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตยางแท่งเฟส 1 (STR1) โดยลดการซื้อพลังงานจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ 1,238เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี  คิดเป็นประมาณ 4ล้านบาท และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 858ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar rooftop) ขนาด 1.98 เมกกะวัตต์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน (RSS) และอาคารผลิตแผ่นปูรองปศุสัตว์

การบริหารจัดการการใช้น้ำ

ด้วยความตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนบริษัทฯมุ่งมั่นที่จะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้จากกระบวนการผลิตให้สามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้ร้อยละ100 โดยเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบผสมผสานทั้งแบบไร้อากาศ (Anaerobic) และแบบใช้อากาศ (Aerobic) ให้สอดคล้องกับลักษณะความเสียของน้ำใช้ในแต่ละส่วน

☐ ระบบบำบัดน้ำเสีย

จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯส่งผลให้มีสิ่งปนเปื้อนในน้ำมาจากกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯตระหนักและห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานขึ้นประกอบด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1 และระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 2เพื่อรองรับน้ำเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตอย่างเพียงพอ และเพื่อลดปัญหามลพิษทางน้ำป้องกันมิให้มีน้ำเสียออกสู่ภายนอก โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกนำมาใช้ในโรงงานยางแท่งและโรงงานยางแผ่น

ความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำ

อย่างไรก็ดีบริษัทฯยังคงติดตามและประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำใช้อย่างต่อเนื่องทั้งการติดตามปริมาณน้ำสำรองในแต่ละบ่อกักเก็บแบบรายเดือนและอาจเพิ่มความถี่ในการติดตามกรณีเกิดภาวะแล้วต่อเนื่องและการขุดลอกคลองไส้ไก่ในพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงในการรับน้ำในช่วงหน้าน้ำหลากเพื่อให้การบริหารจัดการมวลน้ำกับชุมชนรอบด้านเกิดผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำฝนเพื่อเป็นแหล่งสำรองน้ำใช้สำหรับฤดูแล้งไว้ส่วนหนึ่ง