จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องและเท่าเทียม ทั้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ รวมถึงข้อมูลทั่วไป และได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนกับบริษัทได้อย่างเท่าเทียม โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้งทางโทรศัพท์: +6665-992-2388 และอีเมล: investor@nerubber.com

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม บริษัทได้มีกำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  • เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทุน
  • ปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก
  • จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) โดยจะเชิญและเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
  • ให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลตามความเหมาะสม
  • ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานทางการตามที่ถูกร้องขอ
  • ให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในระดับที่เท่าเทียมกัน ยกเว้นมีความจำเป็นอื่นใดในการดำเนินธุรกิจ เช่น สถาบันการเงิน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ปรึกษา ฯลฯ โดยจะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีการขอให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลภายในลงนามในสัญญารักษาความลับไว้
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บริษัท
  • กำหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period) เป็นเวลา 14 วัน ก่อนวันประกาศงบการเงิน
  • กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทของบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (Blackout Period) ซึ่งรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศงบการเงิน และ 1 วันหลังจากวันประกาศงบการเงิน