โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

July 7, 2021

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีความห่วงใยต่อชุมชนรอบข้าง จึงได้มีการจัดกิจกรรม ในการป้องกันชุมชนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สเปรย์ล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่รอบโรงงานเพื่อใช้ในจุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน และ จุดกักตัวประจำหมู่บ้าน ในการนำไปใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)