โครงการ "NER ส่งเสริมวิถีเกษตรชุมชนยั่งยืน"

July 22, 2022

เป็นโครงการแปลงทดลองสำหรับปลูกผักให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวทานเอง รวมทั้งส่งเสริมความรู้ เทคนิคการทำเกษตร โดยการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนและน้ำหมักจากระบบไบโอแก๊ส แทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี โดยครั้งนี้ถือเป็น Trial Period เพื่อพิสูจน์ผลว่า"กากตะกอน"จากโรงไฟฟ้า Biogas ของเราใช้ประโยชน์ได้จริง หลังจากนี้เราจะขยายผลด้วยการให้ความรู้แก่ชาวบ้านในพื้นที่และแจกจ่าย "กากตะกอน" เพื่อใช้ประโยชน์และลดต้นทุนให้กับชุมชนใกล้เคียง