บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564

November 22, 2021

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 บริเวณวัดต่างๆรอบโรงงาน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่ สร้างคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงงานกับชุมชน