NER คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023

September 13, 2023

บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ได้ส่งตัวแทนเข้ารับรางวัล CSR-DIW Award 2023 สาขา CSR-DIW Continuous Award ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ประจำปี 2566 รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความยั่งยืน ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมดูแลชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคม ดำเนินธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบได้อย่างยั่งยืน พัฒนาสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว และสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิ โครงการ 👉NER ห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน 👉NER ตลาดนัดสีเขียว 👉NER ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 👉NER ร่วมใจลดขยะพลาสติก 👉NER ตรวจสุขภาพกลุ่มเปราะบาง ของชุมชนใน 4 หมู่บ้านรอบโรงงาน👉NER ส่งสุขความรู้สู่ดวงใจพนักงาน ผ่านคาราวานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 👉NER ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 👉 NER ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายเป็นถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ขาดแคลน 👉 NER ส่งเสริมความมีรู้การใช้กากตะกอนที่เหลือจากการผลิต นำมาใช้ในการเป็นสารปรับปรุงดินทดแทนปุ๋ยที่มีสารเคมี พร้อมได้ผลผลิตที่ดีเป็นอาหารกลางวันภายในโรงเรียน 👉 NER โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for organization: CFO) 👉 NER โครงการอนุรักษ์พลังงาน: NER 360 Degree ZERO WASTE & CLEAN ENERGY

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ดีกว่าค่ามาตรฐานและมีรูปแบบและแนวทางการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนตามแนวทาง ESG