NER ทีม ESG ลงพื้นที่แปลงผัก ผู้เข้าร่วมโครงการ NER Green Market (ตลาดนัดสีเขียว)

August 21, 2023

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการ NER ส่งเสริมวิถีเกษตรชุมชนยั่งยืน ปีที่ 2 ที่ได้ดำเนินโครงการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการ ให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารเคมี โดยใช้กากตะกอนจาก NER ทางฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการ NER Green Market (ตลาดนัดสีเขียว) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร และพนักงาน NER ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำผักที่ปลูกมาจำหน่ายภายในโรงงาน เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และพนักงานรวมทั้งคนในชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงาน ได้รับประทานผักผลอดสารเคมี