NER สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน และกีฬาสัมพันธ์ชุมชน

December 8, 2023

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ได้มีการจัดแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน และกีฬาสัมพันธ์ชุมชน (ปีการศึกษา 2566) ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬาและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการนี้ ทางโรงเรียนบ้านโคกเพชร ได้เรียนเชิญมายัง บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 และขอความอนุเคราะห์ ร่วมแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล 11 คนกับทีมฟุตบอลในเครือ ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 โดยทาง NER ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค พร้อมมอบขนม-ของรางวัล