NER รับประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์พร้อมประกาศเป้า Carbon Neutrality ภายในปี 2040

October 31, 2022

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER กล่าวถึงเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายระยะยาว ในความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2040 โดยมีกลยุทธ์ แผนงานในการสนับสนุน และ ให้ความสำคัญในด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า อาทิ การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตและครอบคลุมภายในโรงงาน ตลอดจนความมุ่งมั่นในการลดการเกิดของเสียตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป้าหมายในการผลักดันสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

โดยบริษัทได้รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) คำนวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมขององค์กร ในปี 2564 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25,850 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ข้อมูลการผลิตในปี 2564 เป็นปีฐาน)

ทั้งนี้ NER ยังคงมุ่งมั่นกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง สู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs) พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความตระหนักในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกอย่างยั่งยืน