NER มอบรางวัลชนะเลิศโครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

February 14, 2023

คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER มอบรางวัลชนะเลิศโครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคุณรอง ชาญประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้ สำหรับโครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนรอบๆสถานประกอบการ ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เพื่อส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน มุ่งส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนไทย การสร้างบรรยากาศในห้องสมุด และมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งจัดหาหนังสือและอุปกรณ์การเรียนรู้เข้ามาเติม บริษัท หวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียมจากแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนอีกด้วย