NER มอบขวดน้ำพลาสติกที่ใช้งานแล้วจากในโรงงาน และเงินสมทบทุนจำนวน 50,000 บาท ให้กับวัดจากแดง

October 26, 2021

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER มอบขวดน้ำพลาสติกที่ใช้งานแล้วจากในโรงงาน และเงินสมทบทุนจำนวน 50,000 บาท ให้กับวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนโครงการแปรรูปขวดพลาสติกเป็นผ้าไตรจีวรและชุด PPE ซึ่งมอบให้วัดจำนวน 128 วัด ทั่วประเทศที่ร่วมเป็นจุดพักคอย และวัดที่รับประกอบศาสนกิจให้กับผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 รวมถึงพนักงานเก็บขยะและซาเล้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและสนับสนุนการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบแก่สังคมให้แก่พนักงานในองค์กร