NER ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้

May 29, 2023

NER จัดมอบชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ “NER ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้” โดยความมุ่งหวังที่อยากจะพัฒนาด้านการศึกษา ได้เข้าถึงเทคโนโลยี วิวัฒนาการ ผ่านอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพราะทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านเทคโนโลยี จึงมีแนวคิดที่ต้องการ เพิ่มองค์ความรู้ในรูปแบบ Inter-Active รวมไปถึงได้เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมส์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อฝึกทักษะ ส่งเสริมปัญญา สมาธิ ให้เพิ่มเติมภายในห้องสมุดของโรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม ทั้งสิ้นจำนวน 9 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 2. โรงเรียนบ้านตลุงเก่า 3. โรงเรียนบ้านโคกย่าง

4. โรงเรียนวัดบ้านประทัดบุ 5. โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6. โรงเรียนบ้านหนองม่วง 7. โรงเรียนบ้านโคกเพชร

8. โรงเรียนบ้านกระสัง 9. โรงเรียนบ้านบาตร โดยชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 310,500 บาท