NER ติดอันดับ “ESG100” 5 ปีต่อเนื่อง

July 18, 2023

สะท้อนเจตนารมณ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มธุรกิจการเกษตรสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำด้านการผลิตยางพาราและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัท