NER ได้ร่วมสนับสนุนรถตัก ให้กับโรงเรียนบ้านกระสัง

March 21, 2024

NER ได้ร่วมสนับสนุนรถตักเพื่อนำไปตักวัสดุ (แกลบ) ให้กับโรงเรียนบ้านกระสัง ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยทางโรงเรียนจะนำแกลบ ไปใช้สำหรับทำส่วนผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ (โบกาฉิ) ที่มีส่วนผสมจากแกลบดิน ปุ๋ยคอกและเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม ทางโรงเรียนจะใช้ปุ๋ยดังกล่าว ในแปลงเกษตรปลูกพืชผักของโรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้จากแปลงผักโรงเรียน มาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน รวมจำนวน 64 คน