NER ตลาดนัดสีเขียว (NER Green Market) ครั้งที่ 1 : เปิดตัวโครงการ สารต่อโครงการ NER ส่งเสริมวิถีเกษตรชุมชนเพื่อความยั่งยืน

September 5, 2023

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 ทางบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการตลาดนัดสีเขียว (NER Green market) ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ หน้าโรงงาน NER จ.บุรีรัมย์

โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นการต่อยอดจากโครงการ NER ส่งเสริมวิถีเกษตรชุมชนยั่งยืน ที่ทางบริษัทได้มอบกากตะกอนอินทรีย์จากกระบวนการผลิตไบโอแก๊สของบริษัทฯ มาใช้แทนปุ๋ยยูเรีย ทำให้ได้ผักสด ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และปลูกเองโดยเกษตรกรในชุมชนรอบโรงงานที่ได้เข้าร่วมโครงการตลาดนัดสีเขียว (NER Green market) การจัดโครงการตลาดนัดสีเขียวในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกี่ยวกับการสร้างรายได้ และลดต้นทุนในการปลูกผักโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีให้กับเกษตรกรอีกด้วย เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานและชุมชนรอบข้างบริษัท

การนำกากตะกอนอินทรีย์จากกระบวนการผลิตไบโอแก๊สของบริษัทฯไปใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้ง NER เกษตรกร และผู้บริโภค ดังนี้ NER : ช่วยลดต้นทุนการผลิต และสามารถผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติได้มากขึ้น เกษตรกรชุมชนรอบโรงงาน : สามารถลดต้นทุนในการปลูกผัก และได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ ผู้บริโภค : สามารถบริโภคผักปลอดสารเคมี ราคาถูก และหาซื้อได้ง่ายในชุมชน โลก : โครงการนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรชุมชนรอบโรงงาน ผู้บริโภค และโลก โดยประโยชน์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น