NER ร่วมส่งเสริมเยาวชนและชุมชนในพื้นที่บุรีรัมย์ มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดบ้านตะลุงเก่า

November 15, 2023

เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 บริษัท นอร์สอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดบ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในการแข่งขันกีฬากลุ่ม โรงเรียนประโคนชัย 6 (โรงเรียนในกลุ่มตำบลโคกม้าและตำบลตะโกตาพิ) รวมจำนวน 9 โรงเรียน

การมอบอุปกรณ์กีฬาครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาสุขภาพและทักษะทางกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด เป็นไปตามนโยบายของ NER ที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและชุมชนอย่างยั่งยืน