ครงการตลาดนัดสีเขียว (NER Green market) ครั้งที่ 8

April 10, 2024

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10:00 น. - 17:00 น. ทางบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัด โครงการตลาดนัดสีเขียว (NER Green market) ครั้งที่ 8 🍅🥬🍆 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ NER ส่งเสริมวิถีเกษตรชุมชนยั่งยืน โดยมอบสารปรับปรุงดินและเน้นการปลูกผักปลอดสารเคมีที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นการต่อยอดโครงการ ให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการสร้างรายได้และลดต้นทุนในการปลูก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานและชุมชนรอบข้างบริษัท และภายในงานได้มีการจัดให้สรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (ประจำปี 2567)