NER ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม

April 10, 2024

เนื่องด้วย ชมรมผู้สูงอายุตำบลประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ได้มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 08:00 น. – 16:30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ มีความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ลดภาวะการณ์เกิดโรคซึมเศร้าในวันผู้สูงอายุและจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดย NER ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค (มูลค่ารวม 1,650 บาท)