NER ได้ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11

March 22, 2024

NER ได้ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (จังหวัดนครราชสีมา) สังกัดกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (TGO) ได้เข้าตรวจติดตาม จากการเข้าร่วมพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจประเทศไทย (T-VER) ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “NER 360 Degree ZERO WASTE” ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ขนาด 4.38MW EE โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม ดังนี้ 1.เพื่อตรวจสอบสถานภาพปัจจุบันและผลการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการ 2.เพื่อติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหลังจากการขึ้นทะเบียน 3.เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดการหรือป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการ T-VER 4.เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits)