NER ได้ร่วมต้อนรับนักศึกษา สาขาอาชีวอนามัยฯ

March 18, 2024

NER ได้ร่วมต้อนรับนักศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยฯ ชั้นปีที่ 3 พร้อมคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมจำนวน 65 ท่าน ได้เข้าทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และเรียนรู้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการและเป็นเเนวทางในการประยุกต์ใช้สำหรับวิชาชีพต่อไป