NER บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ เข้าร่วมงาน “ส่วนราชการพบประชาชน” ประจำปี 2566

June 30, 2023

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER (Northeast Rubber PLC) เข้าร่วมงาน “ส่วนราชการพบประชาชน” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability) โดยทาง NER ได้ร่วมงานเพื่อจัดกิจกรรมออกบูธ พบปะพูดคุยกับเหล่าหน่วยงานราชการต่างๆ มากกว่า 16 หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น กิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย, ศูนย์บริหารทะเบียน , โรงพยาบาลประโคนขัย , สำนักงานพัฒนาชุมชน , สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย , สำนักงานที่ดิน , สำนักงานปศุสัตว์ ,ธกส. เป็นต้น นอกเหนือจากการประสานความร่วมมือในการร่วมพัฒนาชุมชน กับทุกภาคส่วนแล้ว นอร์ทอีส ยังนำน้ำดื่มมาร่วมมอบเพื่อจัดเป็นชุดถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ขาดแคลน รวมไปถึงการนำเสนอผลงานนวัติกรรมแผ่นปูรองนอนคอกปศุสัตว์เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนได้ทราบถึงพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการผลิตสินค้าแปรรูปจากยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบจากพื้นที่ภาคอีสาน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอประโคนขัยประธานในพิธี เข้าเยี่ยมชมบูธ สอบถาม และกล่าวชื่นชมหน่วยงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้ในอำเภอของเรา พร้อมกับคณะ อีกด้วย