NER บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ ลงนามในสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการยางแห่งประเทศไทย

July 3, 2023

วันที่ 3 ก.ค.2566 กยท.ขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนาการซื้อขายยางพาราของสถาบันเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีลงนามเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรวบรวมผลผลิต การแปรรูป และการตลาดยางพารา ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคเหนือ และ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER (Northeast Rubber) ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูล (Traceability) ของผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมทั้งการนำร่องใช้แพลตฟอร์ม FTIX เพื่อซื้อขายคาร์บอนเครดิต ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอีกด้วย