NER บมจ.นอร์ทอิีส รับเบอร์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

June 5, 2023

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER (Northeast Rubber PLC) โดยคณะทำงานด้านความยั่งยืนและฝ่ายสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability) โดยการรณรงค์การแยกประเภทของขยะ ลดการใช้พลาสติก ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการใช้น้ำในกิจกรรมที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม