NER ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม ในงานบวชเณรภาคฤดูร้อน

April 10, 2024

เนื่องด้วย วัดไทรโยง บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดบวชเณรภาคฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ 4-14 เมษายน 2567เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระภิกษุสามเณรและแม่ขาว เข้าร่วมพิธีประมาณ 67 รูป โดย NER ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน และมอบแด่พระภิกษุสามเณรที่เข้าร่วมกิจกรรม