บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัด โครงการตลาดสีเขียว (NER Green market) ครั้งที่ 9

May 6, 2024

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัด โครงการตลาดสีเขียว (NER Green market) ครั้งที่ 9 🥦🥬🍆 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ NER ส่งเสริมวิถีเกษตรชุมชนยั่งยืน โดยการมอบสารปรับปรุงดินและเน้นการปลูกผักปลอดสารเคมีที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นการต่อยอดโครงการ ให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการสร้างรายได้และลดต้นทุนในการปลูก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานและชุมชนรอบข้างบริษัท