NER จัดโครงการ NER ลดแยกขยะพลาสติกภายในองค์กร

April 28, 2022

NER จัดโครงการ NER ลดแยกขยะพลาสติกภายในองค์กร เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะได้ถูกต้อง ช่วยให้การนำขยะไปรีไซเคิลง่ายขึ้น และได้มีการนำส่งขยะที่คัดแยกแล้วให้กับ N15 Technology เพื่อนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง