NER จัดกิจกรรม CSR โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนรอบๆสถานประกอบการ ส่งเสริมเด็กไทยรักการอ่าน

February 13, 2022

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่าในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ช่วยปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียน รอบๆสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน มุ่งส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนไทย การสร้างบรรยากาศในห้องสมุด และมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งจัดหาหนังสือและอุปกรณ์การเรียนรู้เข้ามาเติม โดยในปี 2564 บริษัทได้พัฒนาห้องสมุดไปแล้วจำนวน 3 โรงเรียน และ ในปี 2565 ทางบริษัทมีโครงการพัฒนาห้องสมุด อีก 6 โรงเรียน บริษัท หวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียมจากแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังขับเคลื่อนโครงการผลิตอย่างรับผิดชอบ คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และการให้บริการที่มุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ net zero เพื่อลดการก่อมลพิษ การสร้างสภาวะโลกร้อน และโครงการการลดใช้พลังงาน โดยมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลด ละ เลิก ใช้พลังงาน เช่น การนำพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาติดตั้งในโรงงานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัทมีการลงทุนเพิ่มในเรื่องของโซลาร์รูฟ นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและ รณรงค์พนักงานให้จริงจังกับเรื่องนี้มากขึ้น

โดยปี 2564 เรามีกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว เช่น การลด-แยกขยะ พลาสติก การลดการใช้ขวดพลาสติก โดยพลาสติกมีการคัดแยกอย่างเหมาะสม เพื่อนำขยะเหล่านี้ไปส่งมอบองค์กรที่สามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ ล่าสุดได้มีการร่วมบริจาคสนับสนุนการบริจาคขวดพลาสติกให้กับวัดจากแดง เพื่อนำไปผลิตเป็นชุด PPE และ ผ้าไตรจีวรของพระสงฆ์ อีกทั้งทางบริษัทยังได้มีการแจกแก้วน้ำและกล่องข้าวให้พนักงาน นำมาใช้ในโรงงานอีกด้วย

ด้าน นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนรอบๆสถานประกอบการ โดยโครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องสมุด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เก้าอี้นวม ปูพื้นโฟมพร้อมชั้นวางหนังสือและของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก พร้อมกันนี้ สำหรับในปี 2565 ทางบริษัทได้มีโครงการดำเนินการด้านสุขอนามัยในโรงอาหารของโรงเรียน และมีโครงการที่จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย สุดท้ายนี้ ทางบริษัทขอเชิญชวนทุกท่านในการร่วมบริจาคหนังสืออ่านเล่น และ หนังสือนอกเวลา สภาพดี กับโครงการ ปันหนังสือเพื่อน้องปี 2 เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่านสามารถนำหนังสือมาร่วมบริจาคได้ที่ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 28 จ.กรุงเทพฯ หรือ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-9922388