NER จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี ภายใต้โครงการ "โครงการ NER ใส่ใจตรวจสุขภาพกลุ่มเปราะบางของชุมชน ใน 4 หมู่บ้านรอบโรงงาน"

May 17, 2023

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี ภายใต้โครงการ "โครงการ NERใส่ใจตรวจสุขภาพกลุ่มเปราะบางของชุมชน ใน 4 หมู่บ้านรอบโรงงาน" โดยกลุ่มเปราะบางนั้น มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสตรีมีครรภ์ ใน 4 ชุมชนรอบโรงงาน จำนวน 500 ท่าน ได้แก่หมู่บ้าน บ้านบาตร , กระสัง , ชัยพัฒนา , โคกเพชร โดย โครงการนี้ทางบริษัทได้ต้งใจที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ต่อชุมชน และ ส่งผ่านความห่วงใย ความรัก และ การดูแลซึ่งกันและกัน ผ่านโครงการดีๆ นี้ด้วย