นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

March 9, 2024

NER ได้รับรองแขกคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 23 ท่าน ที่ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นในเครือ โครงการสร้างรากฐานและปลูกจิตสำนึกให้นิสิตนักศึกษา มีความสนใจและเข้าใจในธุรกิจที่เป็นตัวขับเคลื่อน GDP ของประเทศไทยตัวหนึ่ง (สินค้าเกษตร) ในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ.2567 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าธุรกิจ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ NER ได้ร่วมให้การต้อนรับ