NER สนับสนุนงบประมาณในการเทพื้นปูนผสมเสร็จแก่สำนักสงฆ์บ้านชัยพัฒนา

March 9, 2024

เนื่องด้วย สำนักสงฆ์บ้านชัยพัฒนา ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยชาวบ้านชุมชนบ้านชัยพัฒนา ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์ เพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรือง โดยได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างกุฏิ และ NER ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการเทพื้นปูนผสมเสร็จ CPAC 280 ksc. จำนวน 12 คิว (มีเนื้อที่รวมประมาณ 112 ตารางเมตร) โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ ชาวบ้านชุมชนบ้านชัยพัฒนา จำนวนกว่า 120 ครัวเรือน และชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง โดยจะได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในการจัดงานวันสำคัญหรือกิจกรรมของสำนักสงฆ์บ้านชัยพัฒนา โดยมีมูลค่าสนับสนุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,884 บาท