NER ได้ร่วมสนับสนุงบประมาณการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ตะโกตาพิเกมส์" ประจำปี 2567

March 7, 2024

NER ได้ร่วมสนับสนุงบประมาณการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ตะโกตาพิเกมส์" ประจำปี 2567 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิและสนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลตะโกตาพิ ได้มีทักษะด้านกีฬา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกาย จิตใจและสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด โดย NER ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท และมอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค และร่วมลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษ ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 ระหว่างทีม NER และทีมผู้นำชุมชนท้องถิ่น ตำบลตะโกตาพิ เพื่อร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชุมชนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์