NER เข้าร่วมกับ กยท. ในโครงการ NER เพื่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสู่ความยั่งยืน

May 30, 2022

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดการอบรมกิจกรรม พัฒนาความรู้ด้านยางพาราทั้งระบบเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพชาวสวนยางพารา และ ก้าวไปสู่ Smart Farmer ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็น smart farmer ด้านยางพารา โดยมีเกษตรกร 75 รายจากพื้นที่บุรีรัมย์เข้าร่วมงาน .ในวันงาน นอร์ทอีส รับเบอร์ ได้มีการบรรยายหัวข้อ การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสู่ความยั่งยืน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนชาวเกษตรกรในการสำรวจติดตามผลการตรวจสอบย้อนกลับของแหล่งวัตถุดิบ ภายใต้นโยบายการจัดซื้อยางธรรมชาติอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ที่เกี่ยวข้อง มุ่งปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตของยางธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิคเพื่อให้เกษตรกรยางธรรมชาติได้รับความปลอดภัย และรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น