บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รับใบรับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงงาน

September 19, 2022

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ทางบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงงาน จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า NER สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้่ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตรงตามแนวทางของ NER ที่พร้อมสร้างความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด