ข่าวสารกิจกรรม

NER ใส่ใจพนักงาน ดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

วันที่ 19 มี.ค. 2563

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)  ได้คำนึงถึงความปลอดภัยความสะอาดต่อกระบวนการผลิตและความปลอดภัยของพนักงาน  จึงได้มีมาตรการคัดกรองเจ้าหน้าที่และพนักงาน และได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ สำนักงานใหญ่ จ.บุรีรัมย์   โดยเครื่องพ่นละอองฝอยที่ได้มาตรฐานในการพ่นฆ่าเชื้อ โดยมีการฉีดพ่นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง