NER ใส่ใจพนักงาน ดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

April 19, 2020

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยความสะอาดต่อกระบวนการผลิตและความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้มีมาตรการคัดกรองเจ้าหน้าที่และพนักงาน และได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ สำนักงานใหญ่ จ.บุรีรัมย์ โดยเครื่องพ่นละอองฝอยที่ได้มาตรฐานในการพ่นฆ่าเชื้อ โดยมีการฉีดพ่นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง